Egzamin na kartę rowerową

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która osiągnęła wymagany przepisami wiek 10 lat oraz wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami (wiedzą i umiejętnościami). Egzamin będzie składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej należy zaliczyć test na 80%. W części praktycznej należy wykonać manewry na drodze w miasteczku drogowym i nie stwarzać zagrożenia dla ruchu drogowego.

Egzamin pisemny odbędzie się w dniu 18.04.2023 (wtorek) o godz. 13.00 w KSR.
Egzamin praktyczny odbędzie się w dniu 20.04.2023 (czwartek) o godz. 10.30 w Miasteczku Ruchu Drogowego Dla Dzieci przy ul. Światowida 59 w Warszawie.

Do egzaminu teoretycznego można przygotować się na podstawie podręczników do techniki oraz kartę rowerową wydawnictw Nowa Era, WSiP, Mac Edukacja i innych.

Przydatne będą również m.in. publikacje i strony www:
– Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa (http://mrbrd.mazovia.pl/centra-brd/wydawnictwa/);
– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970980602)
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000512/O/D20130512.pdf);
– Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002022);
– Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami(https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20110300151);
– https://kartarowerowa.net.pl/.

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie do egzaminu teoretycznego i praktycznego są rodzice/opiekunowie prawni.

Zgodnie z § 10 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 12 kwietnia 2013 r.
w sprawie uzyskiwania karty rowerowej:
– ust. 1. Czas trwania zajęć teoretycznych wynosi 6 godzin, w tym co najmniej 1 godzina zajęć z zakresu umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych.
– ust. 2. Czas trwania zajęć praktycznych wynosi 2 godziny.

Na egzamin praktyczny proszę zabrać rower, kask (ZALECANY) oraz wypełniony ARKUSZA ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ (załączony do wiadomości).
Podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych OBOWIĄZKOWY w pkt. 1. Pkt. 2 i 3 może podpisać jeden rodzic/opiekun prawny.
Punkty 4, 5, 6 podpisuje egzaminator.

POPRAWKOWY egzamin pisemny odbędzie się w dniu 21.04.2023 (piątek) o godz. 11.00 w KSR.
POPRAWKOWY egzamin praktyczny odbędzie się w dniu 25.04.2023 (wtorek) o godz. 10.30 w Miasteczku Ruchu Drogowego Dla Dzieci przy ul. Światowida 59 w Warszawie.