Edukacja domowa pozwala na indywidualne podejście do każdego dziecka, sprzyja integracji rodziny, umożliwia niezakłócone przekazywanie ważnych dla rodziców wartości. Kadra nauczycielska służąca swoim doświadczeniem, oraz wiedzą i pasją, może być bardzo inspirująca dla rodziców i dzieci uczących się poza murami szkoły. Edukacja domowa to szansa na realizację pomysłu rodzica na nauczanie dzieci w ramach obowiązku szkolnego.

Edukacja domowa dynamicznie rozwijająca się w Polsce, nie jest zjawiskiem nowym. Edukacja w domu kojarzy się jednoznacznie z tradycją ochrony wartości chrześcijańskich oraz ducha polskości podczas zaborów i okupacji. Pierwotnie była naturalnym zjawiskiem silnie związanym z dworem szlacheckim. Dwór, ostoja polskości i tradycji, zapewniał godziwy byt jego mieszkańcom, jednocześnie dbając, aby młode pokolenie zachowało wiarę ojców, miłość do ojczyzny i szacunek do obowiązujących obyczajów. Dwór był zatem zawsze swoistą szkołą życia, a podczas zaborów – ostoją tradycji, polskości i nadziei na wolną Polskę.

Współcześnie edukacja domowa pozwala rodzicom świadomie i odpowiedzialnie wychowywać i nauczać własne dzieci w wolności. Dla wielu rodzin staje się sposobem życia pozwalającym w pełni realizować swoje powołanie.

Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego: Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną, dając mu godność osoby obdarzonej możliwością decydowania i panowaniem nad swoimi czynami (…) Człowiek jest istotą rozumną, a przez to podobną do Boga; został stworzony jako wolny i mający panowanie nad swoimi czynami. (KKK 1730) Wolność czyni człowieka odpowiedzialnym za swoje czyny w takiej mierze, w jakiej są one dobrowolne. (KKK 1734)

Jak podkreśla Apostoł, św. Paweł: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. (Ga 5, 1).

 


Zmiany w przepisach dotyczących edukacji pozaszkolnej (domowej)

Od 1 września 2017 roku znacząco zmieniły się przepisy dotyczące realizowania obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo Oświatowe, dyrektor może wydać zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą jeżeli szkoła znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko.

Jednocześnie zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 2. lit. a tej samej ustawy, do wniosku należy dołączyć opinię w sprawie edukacji pozaszkolnej z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Poradnie publiczne obowiązuje rejonizacja, dlatego w celu uzyskania opinii wymaganej przepisami ustawy Prawo Oświatowe, należy zwrócić się do poradni właściwej ze względu na szkołę do której dziecko aktualnie uczęszcza lub w przypadku dziecka, które jeszcze nie jest objęte obowiązkiem szkolnym, do poradni zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka.

Kontakt do poradni obsługującej daną placówkę zawsze można uzyskać w sekretariacie swojej szkoły, a w przypadku dziecka nie objętego jeszcze obowiązkiem szkolnym, kontakt do właściwej poradni można uzyskać w szkole rejonowej właściwej dla swojego miejsca zamieszkania.