Edukacja domowa prowadzona jest przez rodziców lub opiekunów prawnych zgodnie z obowiązującą na danym etapie edukacyjnym podstawą programową. Dyrektor Kolegium Św. Rodziny zatwierdza treści programowe obowiązujące w danym roku szkolnym. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą uzgodnić z Dyrektorem lub z nauczycielem przedmiotu treści programowe, które w danym roku szkolnym należy zrealizować z dzieckiem.

Egzamin klasyfikacyjny obejmuje treści zatwierdzone przez Dyrektora Kolegium oraz uzgodnione z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Uczniowie przygotowują się do egzaminu na podstawie tez egzaminacyjnych dostępnych w sekretariacie szkoły.

Uczniowie podchodzą do egzaminu klasyfikacyjnego z każdego przedmiotu od 10 lutego do 10 czerwca w danym roku szkolnym, w terminie uzgodnionym z Dyrektorem Kolegium lub nauczycielem przedmiotu. Maturzyści podchodzą do egzaminów od 15 października do 10 kwietnia danego roku szkolnego. Szczegółowy harmonogram egzaminów przygotowany na aktualny rok szkolny jest dostępny z odpowiednim wyprzedzeniem w sekretariacie Kolegium. Rodzice, opiekunowie prawni lub uczniowie, zgłaszają się na proponowany termin egzaminu z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Egzamin odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny składa się z pytań testowych zamkniętych oraz w przypadku języka polskiego i języków obcych również z pytań otwartych. Egzamin ustny odbywa się po egzaminie pisemnym.

Zachęcamy uczniów do przygotowywania na egzamin ustny prezentacji dokumentujących przebieg nauki w danym roku szkolnym. Mogą to być prezentacje interdyscyplinarne obejmujące swoim zakresem kilka przedmiotów.