Kolegium Świętej Rodziny
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 9
05-092 Łomianki
Santander Bank
Numer konta: 39 1090 1014 0000 0001 3740 5551

 

Sekretariat Szkoły Podstawowej
M. Estera Krysiak
tel. 885 373 380
mail: sekretariat.sp@ksr.edu.pl

 

Sekretariat Liceum Ogólnokształcącego
Maria Rogowicz
tel. 885 373 382
mail: sekretariat.lo@ksr.edu.pl

 

Do sekretariatu Kolegium zapraszamy od wtorku do czwartku w godz. 9.00 – 17.00

 


 

   • KLAUZULA INFORMACYJNA
   • Kolegium Św. Rodziny z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ul. K. K. Baczyńskiego 9, dla którego organem prowadzącym jest Fundacja Pomoc Rodzinie (adres j.w.), jako administrator danych osobowych, informujemy że:
    • Państwa dane osobowe tj. dane ucznia zarówno małoletniego jak i pełnoletniego oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych, są przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
    • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: IOD@ksr.edu.pl;
    • podanie danych było obowiązkowe, wynikające z przepisów prawa;
    • dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów prawa;
    • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
    • posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
    • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom, uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym zlecone zajęcia edukacyjne, oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, ponadto dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska mogą być udostępnione społeczności szkolnej;
    • Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.