Skontaktuj się z nami

SZKOŁA PODSTAWOWA

tel. 885 373 380;
e-mail: sekretariat.sp@ksr.edu.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

tel. 885 373 382;
e-mail: sekretariat.lo@ksr.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu

Poniedziałek – praca wewnętrzna
Wtorek – 8.00 – 16.00

Środa – 8.00 – 16.00
Czwartek – 8.00 – 16.00
Piątek – praca wewnętrzna

Jak do nas trafić

ADRES

ul. K.K. Baczyńskiego 9
05-092 Łomianki

NUMER KONTA

Santander Bank
39 1090 1014 0000 0001 3740 5551

Klauzula informacyjna

Kolegium Św. Rodziny z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ul. K. K. Baczyńskiego 9, dla którego organem prowadzącym jest Fundacja Pomoc Rodzinie (adres j.w.), jako administrator danych osobowych, informujemy że:

1. Państwa dane osobowe tj. dane ucznia zarówno małoletniego jak i pełnoletniego oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych, są przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: IOD@ksr.edu.pl;

3. Podanie danych było obowiązkowe, wynikające z przepisów prawa;

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów prawa;

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa;

6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

7. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom, uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym zlecone zajęcia edukacyjne, oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, ponadto dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska mogą być udostępnione społeczności szkolnej;

8. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.