Liceum Ogólnokształcące Kolegium Świętej Rodziny oferuje naukę w systemie edukacji domowej.  Tu uczeń uczy się samodzielnego myślenia i odpowiedzialności za przyswojony program z podstawy programowej. Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami może wybrać rozwijające zdolności warsztaty oraz skorzystać z indywidualnych konsultacji w razie trudności z przyswojeniem jakiegoś trudnego dla niego zakresu materiału.

Oferujemy szeroki wybór zajęć i konsultacji m.in. z języków obcych:  angielski, hiszpański, włoski, rosyjski, francuski. Mamy też kursy przygotowujące do matury z rozszerzeń, których potrzebują nasi uczniowie. Szczycimy się wysoką zdawalnością matur.  Nasi absolwenci kształcą się na wiodących uczelniach w Polsce. Serdecznie zapraszamy!

Nasze zasady:

  • W liceum egzaminy i konsultacje z nauczycielami są bezpłatne. Opłata regulaminowa obowiązuje w wypadku nie stawienia się na egzamin ustny bez zgłoszenia nieobecności.
  • W Kolegium obowiązkowy jest egzamin z religii. Możliwy jest też egzamin z etyki.
  • W trakcie roku szkolnego organizujemy warsztaty przedmiotowe dla chętnych, do wyboru: m.in. z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, matematyki, historii, geografii, biologii, fizyki, chemii, filozofii, etyki, podstaw informatyki.
  • Szkoła pobiera wpisowe w wysokości 400 zł  (płatne jednorazowo lub w dwóch semestralnych ratach na cały etap edukacyjny) oraz opłaty za dodatkowe warsztaty płatne na konto:

Kolegium Świętej Rodziny
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 9
05-092 Łomianki

Bank Santander
nr konta: 39 1090 1014 0000 0001 3740 5551

tatut Kolegium Św. Rodziny – Liceum Ogólnokształcącego

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II Cele i zadania liceum oraz formy ich realizacji

ROZDZIAŁ III Organy liceum

ROZDZIAŁ IV Organizacja liceum

ROZDZIAŁ V Prawa i obowiązki pracowników liceum

ROZDZIAŁ VI Uczniowie

ROZDZIAŁ VII Zasady finansowania liceum

ROZDZIAŁ VIII Rozstrzyganie sporów

ROZDZIAŁ IX Wewnętrzny System Oceniania

ROZDZIAŁ X Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Pełna nazwa liceum brzmi: Kolegium Św. Rodziny – Liceum ogólnokształcące, dalej zwane liceum.

2. Dopuszcza się używanie nazwy: Kolegium Św. Rodziny.

3. Siedzibą liceum jest wynajęty budynek dydaktyczny, należący do Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Św. Rodziny wŁomiankach, ul. Baczyńskiego 9.

4. Osobą prowadzącą jest Fundacja „Pomoc rodzinie”, mające siedzibę w Łomiankach przy ul. K. K. Baczyńskiego 9, które sprawuje nadzór nad działalnością liceum.

5. Organem wykonawczym Fundacji w sprawach nadzoru, o którym mowa w pkt. 4, jest reprezentujący Fundację Zarząd.

6. Liceum posługuje się pieczęciami urzędowymi z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciami zwykłymi. Na pieczęciach liceum nazwa jest używana w pełnym brzmieniu.

7. Ilekroć dalej jest mowa o Statucie bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć statut Kolegium Św. Rodziny w Łomiankach.

§ 2

1. Liceum jest czteroletnim niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży, z oddziałami dwujęzycznymi oraz z oddziałami trzyletniego liceum ogólnokształcącego, powstałymi w trybie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

2. Liceum realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w toku jednolitego, 4-letniego cyklu kształcenia, w oparciu o przepisy dotyczące edukacji w liceach publicznych, oraz 3-letniego cyklu kształcenia dla absolwentów gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych oddziałów zgodnie z art. 147 wymienionej ustawy.

3. Liceum prowadzi dokumentację oraz wydaje świadectwa ukończenia liceum, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. Do oddziałów trzyletniego liceum mają zastosowanie postanowienia niniejszego statutu oraz przepisy prawa oraz podstawy programowe kształcenia ogólnego, programy nauczania i podręczniki, zasady oceniania i przeprowadzania egzaminu maturalnego dotyczące trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

§ 3

1. Działalność liceum opiera się na katolickim systemie wartości.

2. Zasada zapisana w pkt. 1 dotyczy całej koncepcji pracy liceum, a w szczególności:
– celów i zadań statutowych;
– programu wychowawczo-profilaktycznego;
– realizacji programów nauczania, w tym podstaw programowych kształcenia, doboru treści, lektur oraz osób do pracy z uczniem;
– w działalności dydaktycznej i wychowawczej nauczyciele liceum mogą stosować rozwiązania autorskie.

§ 4

1. Organem nadzorującym pracę liceum jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

2. Podstawą prawną działania liceum jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

3. Liceum jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego i na podstawie decyzji nr 1/15 z dnia 24 sierpnia 2015 roku, ma nadane uprawnienia szkoły publicznej.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania liceum oraz formy ich realizacji

§ 5

Liceum spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych, posiadających uprawnienia szkoły publicznej określone w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, to jest:

1. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe przewidziane dla szkoły ponadpodstawowej.

2. Realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej.

3. Stosuje ustalone przez Ministra Edukacji zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

4. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.

5. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach

§ 6

1. Podstawowym celem liceum jest wspieranie integralnego rozwoju młodzieży w procesie kształcenia, wychowania i opieki.

2. Realizując ustawowe cele i zadania liceum:
– kształtuje środowisko edukacyjne i wychowawcze wspomagające integralny rozwój osoby;
– sprawuje opiekę nad uczniami, chroni przed zagrożeniami i wspomaga w kształtowaniu odpowiedzialności za swoje życie;
– umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie liceum;
– przygotowuje uczniów do kontynuowania edukacji w szkołach policealnych oraz wyższych.

3. W zakresie kształcenia i wychowania ? liceum:
– wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury katolickiej oraz narodowej ucząc szacunku dla osób;
– wychowuje uczniów do odpowiedzialności za własny rozwój oraz do odpowiedzialności za innych, za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym;
– kształci według przyjętych programów nauczania, uwzględniając katolicki wymiar kultury;
– umożliwia uczniom wsparcie według potrzeb ucznia i możliwości liceum;
– zapewnia młodzieży opiekę w czasie zajęć szkolnych;
– umożliwia formację uczniów, rodziców i nauczycieli;
– zapewnia dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości uczniów;
– wspiera uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) decydujących się na realizację obowiązku nauki poza szkołą;
– organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, aw przypadku niemożliwości korzystania z nauki w liceum, placówka prowadzi nauczanie indywidualne w domu rodzinnym dziecka lub umożliwia realizację obowiązku nauki poza szkołą zgodnie z odrębnymi przepisami;
– wspiera rozwój religijny uczniów;
– umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania, konsultacje z nauczycielami;
– upowszechnia wiedzę na temat realizacji obowiązku nauki poza szkołą i informacje o liceum i jego przedsięwzięciach;
– umożliwia uczniom spotkanie na zajęciach z ludźmi nauki, kultury i sztuki;
– przygotowuje dla uczniów programy i materiały edukacyjne wspomagające ich w zdobywaniu wiedzy;
– pomaga uczniom w realizacji projektów, rozwijaniu ich talentów;
– realizuje nauczanie przez system e-learning;
– organizuje kursy, szkolenia, warsztaty dla rodziców i opiekunów prawnych, którzy zdecydowali się na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

§ 7

1. W liceum prowadzone są obowiązkowe zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno ? wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów i bloków przedmiotowych lub jedynie zajęcia dodatkowe i warsztaty o ile wszyscy uczniowie liceum realizują obowiązek nauki poza szkołą.

2. Liceum organizuje ? zgodnie z wolą rodziców (prawnych opiekunów) naukę religii lub etyki w wymiarze określonym w odrębnych przepisach.

3. Liceum udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
– pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu możliwości ucznia;
– pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;
– wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę;
– za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy, dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona;
– liceum współpracuje z uprawnioną poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
– liceum prowadzi warsztaty i zajęcia dodatkowe dla uczniów i rodziców.

4. Liceum może zapewnić uczniom szczególnie uzdolnionym indywidualny tok nauki na podstawie odrębnych przepisów.

5. Dyrektor liceum stwarza warunki do działania w liceum fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej liceum.

6. Statuty stowarzyszeń i organizacji, o których mowa w pkt. 3, nie mogą być sprzeczne ze statutem liceum.

§ 8

1. Dyrektor liceum powierza oddział licealny szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych liceum.

3. Opiekę nad uczniami przebywającymi w liceum i poza liceum podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych.

4. Do form opieki nad uczniami zalicza się:
– sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w liceum podczas zajęć przez nauczyciela prowadzącego zajęcia;
– sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem liceum w trakcie wycieczek przez opiekunów posiadających upoważnienie dyrektora;
– pełnienie dyżurów nauczycielskich w liceum, zgodnie z regulaminem obowiązków nauczyciela dyżurnego, na podstawie grafików opracowanych przez dyrektora;
– otaczanie opieką ucznia z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, mowy i wzroku przez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli, a także opiekę medyczną w ścisłej współpracy z rodzicami ucznia;
– otaczanie opieką ucznia, u którego stwierdzono trudne warunki rodzinne lub losowe;
– współdziałanie liceum z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i

5. Liceum jest zobowiązane do zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści Internetu, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju uczniów.

6. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy, dyrektor zobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa. Dopuszcza się skrócenie zajęć uczniom, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów).

7. Zwolnienie ucznia z części zajęć w danym dniu może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę jego rodzica (prawnego opiekuna). Zwolnienia dokonuje wychowawca ucznia, a pod jego nieobecność dyrektor.

8. 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, 10 minut po zakończeniu i podczas przerw opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni lub inni pracownicy liceum.

9. Dyrektor liceum ustala plan dyżurów w miarę potrzeb.

10. Nauczyciel dyżurujący ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów, którzy przebywają na terenie liceum.

11. Nauczyciel dyżurujący nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, którzy przebywają na terenie liceum w okresie dłuższym niż 10 minut przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć

12. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego, zawodów sportowych, imprez organizowanych przez liceum, wyjścia poza teren liceum regulują odrębne przepisy.

13. Realizacja zadań opiekuńczych zachodzi w sposób odpowiedni do wieku uczniów oraz potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ponadgimnazjalnych ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.

§ 9

1. Liceum posiada program wychowawczo-profilaktyczny oparty na zasadach i wartościach katolickich.

2. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala rada pedagogiczna na wniosek dyrektora.

3. Za zgodność programów z nauczaniem Kościoła katolickiego odpowiada osoba prowadząca.

4. Program wychowawczo-profilaktyczny liceum znają i realizują wszyscy nauczyciele liceum.

§ 10

1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania zawiera ?Wewnątrzszkolny System Oceniania?, zawarty w rozdziale IX niniejszego statutu.

2. Rodzice uczniów mają prawo do:
– zapoznania się z programem wychowawczym, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów;
– uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.

§ 11

1. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Liceum wspiera wychowawczą funkcję rodziny ? jako katolicka instytucja oświatowo-wychowawcza.

2. Liceum zapewnia rodzicom stały kontakt w sprawach dotyczących ich dzieci, okresowe spotkania w formie wywiadówek oraz dokształcania i formacji.

3. Od rodziców liceum oczekuje współpracy w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci, udziału w organizowanych dla nich spotkaniach, wspierania swoją postawą liceum jako katolickiej instytucji edukacyjnej.

ROZDZIAŁ III
Organy liceum

§ 12

Organami liceum są:

1. dyrektor,

2. rada pedagogiczna,

3. samorząd uczniowski,

§ 13

1. Dyrektora liceum powołuje, odwołuje, zatrudnia i zwalnia osoba prowadząca reprezentowana przez zarząd.

2. Dyrektor jednoosobowo odpowiada za realizację zadań liceum przed zarządem oraz organami nadzoru pedagogicznego.

3. Dyrektor może, za zgodą zarządu, tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

4. Dyrektorem może być nauczyciel posiadający kwalifikacje pedagogiczne, żyjący w duchu moralności katolickiej.

§ 14

1. Dyrektor kieruje całą działalnością liceum, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za realizację zadań liceum zgodnie ze statutem oraz za podnoszenie jakości pracy liceum ? jako katolickiej instytucji oświatowo-wychowawczej.

2. Dyrektor w szczególności:
– jest pracodawcą i przełożonym dla zatrudnionych nauczycieli oraz innych pracowników;
– odpowiada za zatrudnianie nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami;
– organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ich formację;
– dobiera i zatrudnia oraz zwalnia pracowników liceum, uwzględniając przy tym jej zadania statutowe oraz regulaminy wewnętrzne;
– sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
– dopuszcza do użytku w liceum programy nauczania zawierające podstawy programowe uzgodnione z charakterem liceum;
– odpowiada za organizację i przebieg egzaminu maturalnego;
– przeprowadza rekrutację, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami;
– sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki harmonijnego rozwoju; odpowiada za udzielanie w liceum pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
– realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
– współpracuje z samorządem uczniowskim;
– ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organy liceum;
– jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów;
– sprawuje nadzór nad realizacją przez uczniów obowiązku nauki;
– odpowiada za dokumentację liceum;
– realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem liceum;
– stwarza warunki do działania w liceum stowarzyszeń i organizacji, których charakter jest spójny z misją liceum;
– dysponuje budżetem liceum w ramach absolutorium udzielonego przez zarząd;
– ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych;
– organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę liceum.

3. Dyrektor informuje na bieżąco osobę prowadzącą o stanie liceum, jej osiągnięciach i trudnościach.

4. Dyrektor uzgadnia projekt statutu liceum z osobą prowadzącą.

5. Dyrektor może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno ? wychowawczych.

6. Dyrektor powiadamia, w terminie do dnia 30 września danego roku szkolnego, uczniów i ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno? wychowawczych.

§ 15

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem liceum w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni liceum.

2. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor.

3. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane, z inicjatywy dyrektora, osoby prowadzącej, a także na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. W zebraniach rady pedagogicznej ? za zgodą dyrektora ? mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele stowarzyszeń i innych  organizacji działających w liceum.

4. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej raz w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności liceum.

5. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
– zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
– opiniowanie planów pracy liceum przedkładanych przez dyrektora;
– opiniowanie wyboru zestawu podręczników, zgodnych z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej o dopuszczeniu do użytku szkolnego podręczników;
– opiniowanie innowacji w programie nauczania przedkładanych z pozytywną opinią osoby prowadzącej;
– organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
– opiniowanie programów: wychowawczego i profilaktyki, przedstawionych przez dyrektora liceum;
– wyrażanie zgody na przystąpienia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego oraz poprawkowego uczącego się w trybie stacjonarnym;
– podejmowanie uchwał w sprawie promocji warunkowej ucznia;
– opiniowanie organizacji pracy liceum, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych oraz konsultacji,

6. Rada pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu.

7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów.

8. Zebrania rady są protokołowane.

§ 16

1. W liceum może działać Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie.

3. Organami samorządu są:
– rady klasowe lub ich przedstawiciele;
– zarząd samorządu.

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

5. Organy samorządu działają w oparciu o opracowany i uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym regulaminie.

6. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem.

7. Zasady wybierania organów samorządu zawiera regulamin samorządu.

8. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej, dyrektorowi liceum, wnioski i opinie we wszystkich sprawach liceum, w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów określonych w rozdziale VI niniejszego statutu.

9. Samorząd może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek uczniów i innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin samorządu.

10. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów.

11. Plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi liceum w celu uzyskania akceptacji.

12. Samorząd uczniowski działa pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora na prośbę samorządu.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja liceum

§ 17

1. Liceum nie posiada obwodu.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 18

1. Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział klasowy, nawet wtedy gdy wszyscy uczniowie realizują obowiązek nauki poza szkołą.

2. Zasady tworzenia oddziałów określają odrębne przepisy.

3. Liceum może działać w niepełnej ilości oddziałów.

4. W oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne, liczba uczniów jest ustalana w porozumieniu z rodzicami.

5. W oddziałach dwujęzycznych nauczanie prowadzone jest w dwóch językach: języku polskim i języku angielskim, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, część geografii odnosząca się do geografii ogólnej, część historii odnosząca się do historii powszechnej, informatyka lub matematyka.

§ 19

1. Organizację stałych oraz obowiązkowych i/lub dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych w liceum określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora liceum na podstawie zatwierdzonego przez osobę prowadzącą arkusza organizacyjnego.

2. Część zajęć dydaktycznych i wychowawczych za zgodą dyrektora liceum odbywać się będzie w ramach wyjazdów edukacyjnych, zielonych szkół i zajęć w warunkach domowych lub w plenerze poza budynkiem liceum.

3. Statut określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników liceum.

§ 20

1. Podstawową formą pracy liceum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie warsztatowo – lekcyjnym.

2. Czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia za zgodą dyrektora liceum.

3. W wybranych zajęciach warsztatowo – lekcyjnych mogą uczestniczyć uczniowie realizujący obowiązek nauki poza szkołą.

4. Wybrane zajęcia warsztatowo ? lekcyjne mogą odbywać się wspólnie dla różnych oddziałów, łącznie ze Szkołą Podstawową oraz Liceum Kolegium Św. Rodziny.

5. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo ? lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych.

§ 21

1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, realizacji zadań edukacyjnych liceum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz wypełnianiu innych zadań liceum.

2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie. Nauczyciel ? bibliotekarz w szczególności:
– opracowuje regulamin korzystania z biblioteki szkolnej i czuwa nad przestrzeganiem zasad w nim zawartych;
– gromadzi i opisuje zbiory;
– prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej;
– pełni dyżur podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w celu umożliwienia dostępu do zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom;
– może organizować różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.

§ 22

Liceum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem liceum lub za jego zgodą ? poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 23

Kontrole przeprowadzane w liceum, odbywają się w obecności dyrektora liceum lub osoby przez niego upoważnionej.

ROZDZIAŁ V
Prawa i obowiązki pracowników liceum

§ 24

1. W liceum zatrudniani są nauczyciele i pracownicy obsługi.

2. Dyrektor liceum przy zatrudnianiu nauczycieli i innych pracowników liceum zobowiązany jest dobierać osoby, które utożsamiają się z misją wychowawcą liceum i dają temu wyraz przez pracę i osobisty przykład w liceum i poza nim oraz poprzez realizowanie zadań edukacyjnych zgodnie z charakterem liceum określonym w niniejszym statucie.

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, określają odrębne przepisy.

4. Nauczyciel zatrudniany jest zgodnie z Kodeksem Pracy.

5. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym są posiadane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania, które są ustalone w przepisach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

6. Nauczyciel podlega kontroli poprzez hospitację zajęć, lustrację sal, sprawdzanie dokumentacji (dzienników, planów wychowawczych, arkuszy ocen, scenariuszy zajęć, planów nauczania, protokołów z zebrań, kronik klasowych itp.).

7. Liceum współpracuje ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi udostępniającymi nauczycieli na zasadach indywidualnej umowy cywilnoprawnej.

§ 25

1. Nauczyciel liceum w szczególności:
– realizuje podstawowe jego zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem liceum określonym w statucie;
– wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie im dobrego przykładu życia w liceum i poza nim.

3. Nauczyciele w swoich postawach i działaniach wobec uczniów, starają się w odkrywaniu prawdy dążyć do prawdziwego spotkania osób ? nauczyciela i ucznia.

4. Wypełniając zadania statutowe liceum nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
– włączanie się w proces edukacyjny liceum;
– prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy;
– tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy;
– jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej;
– uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów;
– życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w liceum i poza nim;
– dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami;
– sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów;
– mienie liceum;
– osobiste doskonalenie zawodowe i formację.

§ 26

1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.

2. Realizując obowiązek, o którym mowa w pkt. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami statutowymi liceum.

3. Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy.

4. Nauczyciel:
– przedkłada dyrektorowi program nauczania do dopuszczenia w liceum oraz proponuje podręcznik do nauczanego przedmiotu;
– może tworzyć program autorski;
– zgłasza projekty innowacji pedagogicznych i przedstawia je do akceptacji dyrektora, z zachowaniem odrębnych przepisów, w tym statutowych.

§ 27

1. W liceum mogą funkcjonować następujące zespoły nauczycieli:
– klasowe (nauczycieli uczących w danej klasie);
– wychowawcze,

2. Zadaniem zespołu klasowego jest współpraca:
– w zakresie wyboru programów nauczania dla danej klasy;
– w zakresie wyboru podręczników.

3. Zadaniem zespołu wychowawczego jest przygotowanie zgodnego z charakterem liceum:
– projektu programu wychowawczego;
– spójnego z programem wychowawczym projektu programu profilaktyki.

4. W liceum mogą być zatrudnieni: pedagog, psycholog, logopeda i inni specjaliści w zależności od potrzeb uczniów i możliwości finansowych liceum. Osoby te organizują w liceum pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla uczniów we współpracy z wszystkimi nauczycielami.

§ 28

1. Dyrektor liceum powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.

2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
– tworzenie wspólnoty i atmosfery zaufania wśród wychowanków;
– otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka;
– ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty licealnej, rodziny, narodu, Kościoła;
– współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych;
– utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach ich dzieci, włączanie rodziców w życie liceum i dążenie do uzgodnienia wspólnej wizji wychowania;
– współdziałanie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom z oddziału klasowego.

3. Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy ? spójne z programem wychowawczym liceum.

4. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca w porozumieniu z dyrektorem może korzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu liceum.

§ 29

Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutu.

2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym i określonych w Statucie, w tym praca bezpośrednio z uczniami oraz praca na rzecz wspólnoty licealnej w wymiarze określonym przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.

§ 30

1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę licealną. Pracownicy ci swoim przykładem i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom obraz liceum, którego podstawą są wartości chrześcijańskie.

2. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania liceum, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor liceum.

3. Wszyscy pracownicy liceum mają prawo do:
– wynagrodzenia;
– pracy w warunkach zgodnych z przepisami BHP;
– urlopu przewidzianego odrębnymi przepisami.

4. Prawa i obowiązki poszczególnych pracowników administracyjnych  określa dyrektor liceum na podstawie:
– Kodeksu Pracy;
– przepisów BHP;
– uchwał Zarządu osoby prowadzącej;
– statutu liceum;
– Regulaminu Pracy i Regulamin Wynagradzania;
– umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

5. Pracowników administracyjnych zatrudnia i zwalnia dyrektor liceum na podstawie odrębnych przepisów.

§ 31

1. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jest objęty ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Osoba prowadząca liceum oraz dyrektor są obowiązani do występowania w obronie nauczyciela, gdy jego uprawnienia zostaną naruszone.

ROZDZIAŁ VI
Uczniowie

§ 32

1. Liceum umożliwia realizację obowiązku nauki.

2. Uczniowie liceum korzystają odpowiednio z uprawnień przysługujących uczniom liceów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

3. Warunkiem przyjęcia ucznia do liceum jest akceptacja przez ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) statutu liceum i podpisanie umowy z liceum; w szczególności warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

4. Ucznia do liceum przyjmuje dyrektor na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

5. Do liceum może być zapisany:
– każdy uczeń posiadający świadectwo promocji do danej klasy;
– do klasy I ? uczeń, który złożył oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty (do klasy I oddziału liceum trzyletniego ? uczeń, który złożył oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego);
– każdy uczeń zagraniczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
– uczeń zamierzający realizować obowiązek nauki poza szkołą po złożeniu stosownego wniosku wraz z opinią pedagogiczną.

6. Uczeń nabywa prawa ucznia liceum z chwilą wpisania go na listę uczniów.

7. Wizerunek ucznia i rodziców na zdjęciach grupowych, pozyskany podczas wydarzeń szkolnych, może być opublikowany w przestrzeni szkolnej, na stronach internetowych liceum oraz w licealnych mediach społecznościowych.

8. Dyrektor na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej może odmówić przyjęcia ucznia do liceum.

§ 33

1. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów liceum gdy zostanie rozwiązana umowa o kształcenie.

2. Umowa o kształcenie może zostać rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego:
– za porozumieniem stron;
– bez porozumienia stron gdy: rodzice zalegają z opłatą czesnego, uczeń nie przestrzega statutu liceum, uczeń nie przestrzega regulaminu liceum.

§ 34

1. Uczniowie mają prawo do:
– podmiotowego traktowania;
– dobrze zorganizowanego procesu nauczania;
– prowadzenia przez nauczycieli, będących przykładem moralnego postępowania;
– znajomości programu edukacyjnego liceum;
– sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy;
– zrzeszania się w organizacjach dziecięcych i młodzieżowych w liceum;
– rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
– otrzymania pomocy w przypadku trudności;
– wpływania na życie swej klasy i liceum przez działalność w samorządzie uczniowskim;
– wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,

2. Uczniowie mają obowiązek:
– przestrzegania statutu i regulaminów liceum;
– włączania się w życie liceum, w tym w jego życie religijne;
– systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym liceum, uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach;
– odnoszenia się z szacunkiem do pracowników liceum, koleżanek i kolegów;
– dbania o własne życie, zdrowie i rozwój;
– godnego reprezentowania swojego liceum;
– dbania o wspólne dobro, ład i porządek w liceum;
– dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju stosownie do okazji;
– udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie;
– usprawiedliwiania przez rodziców (prawnych opiekunów) lub jeśli uczeń jest pełnoletni osobiście w terminie do tygodnia od powrotu do liceum w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnej ? nieobecności na zajęciach edukacyjnych;
– podczas pobytu w liceum nie używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych; w przypadkach uzgodnionych z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczeń powinien mieć możliwość skorzystania z telefonu stacjonarnego.

§ 35

1. Liceum zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia na terenie liceum w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć/uroczystości pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez liceum.

2. Realizacja zadań wymienionych w ustępie 1 polega na:
– zapewnieniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP;
– zapewnieniu uczniom opieki nauczycieli podczas całego pobytu w liceum;
– zapewnieniu uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek;
– udzieleniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej;
– okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych;
– uświadomieniu uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im;
– organizowaniu spotkań z zakresu stosowania zasad bezpieczeństwa z pracownikami straży miejskiej, straży pożarnej, policji itp.;
– realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczym liceum, zajęć przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej poprzez: propagowanie takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej; promowanie zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków; uczenie selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji; uczenie konstruktywnego prowadzenia rozmów; ograniczenie wstępu na teren budynku liceum i dziedzińca osobom postronnym; wyznaczenie i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych; zapewnienie uczniom opieki pielęgniarki szkolnej; bieżącą analizę przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań profilaktycznych.

ROZDZIAŁ VII
Zasady finansowania liceum

§36

1. Nauka w liceum jest płatna. Potrzebne środki materialne gromadzi osoba prowadząca.

2. Budżet liceum tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim, oraz następujących świadczeń finansowych:
– Czesne: stanowi formę okresowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego ponoszonego przez rodziców w trakcie trwania umowy o naukę; ustala się miesiąc kalendarzowy za okres w/w świadczenia; rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia i obowiązuje w tym okresie dwunastokrotna wpłata czesnego; ustala się dziesiąty dzień miesiąca jako ostateczny termin regulowania należności; wpłat dokonuje się z góry za bieżący miesiąc; wysokość czesnego ustala indywidualnie z rodzicami dyrektor liceum.
– Opłaty za dodatkowe zajęcia warsztatowe organizowane przez liceum.
– Wpisowe ustalane indywidualnie z dyrektorem liceum, płatne jednorazowo lub semestralnie.

3. Z czesnego mogą być zwolnieni uczniowie, którzy spełniają obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie decyzji dyrektora liceum.

§37

1. Na fundusze liceum składają się:
– dotacje w wysokości 100% subwencji oświatowej przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na jednego ucznia w liceum publicznym;
– przyznane fundusze właściciela liceum;
– darowizny;
– granty, dopłaty unijne;
– dobrowolne składki rodziców;
– czesne ustalone indywidualnie z rodzicami.

§38

Środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie działalności liceum dysponuje osoba prowadząca.

ROZDZIAŁ VIII
Rozstrzyganie sporów

§39

1. Sprawy sporne dotyczące organów liceum rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem liceum.

2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w liceum odbywa się następująco:
– sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga dyrektor liceum z możliwością odwołania się stron do osoby prowadzącej liceum lub organu nadzoru pedagogicznego;
– sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas oraz pedagog szkolny, z możliwością odwołania się stron do dyrektora liceum;
– sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub innymi pracownikami liceum, a także między nauczycielem (wychowawcą) a rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów rozstrzyga dyrektor liceum, z możliwością odwołania się stron do osoby prowadzącej szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego;
– sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami (opiekunami prawnymi) a szkołą oraz konflikty między nauczycielami i innymi pracownikami liceum a dyrektorem liceum rozwiązuje osoba prowadząca szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego;
– sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu licealnego, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

3. Skargi, wnioski i opinie mogą być składane do dyrektora liceum w formie ustnej oraz pisemnej.

4. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji lub złożenia pisma wyznacza termin rozmowy. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel osoby prowadzącej, organu nadzoru pedagogicznego, wychowawca, pedagog szkolny lub katecheta.

ROZDZIAŁ IX
Wewnętrzny System Oceniania

§40

Regulamin oceniania uczniów został sformułowany na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§41

Ocenianiu podlegają:

1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w liceum programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

2. Zachowanie ucznia. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

3. W pracy liceum ? o ile to możliwe – stosuje się dwa sposoby oceniania:
– ocenianie bieżące;
– ocenianie śródroczne.

§42

1. Ocenianie bieżące ma za cel:
– śledzenie i wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia;
– informowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie jak i zauważonych brakach;
wskazywanie sposobów uzupełniania braków oraz metod samokształcenia;
– motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
– pomaganie uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
– umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Ocenianie śródroczne ma za cel:
– określenie stopnia opanowania wymaganych osiągnięć na danym etapie kształcenia;
– informowanie uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o efektach kształcenia i zachowaniu ucznia.

3. Ocenianie ma charakter jawny zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

§43

1. Ocenianie bieżące może odbywać się za pomocą:
– sprawdzania prowadzenia ćwiczeń i zeszytów;
– odpowiedzi ustnych ucznia;
– krótkich sprawdzianów pisemnych;
– obserwacji sposobów przygotowania się ucznia do zajęć i aktywności w trakcie ich prowadzenia.

2. Ocenianie okresowe odbywa się za pomocą:
– egzaminów klasyfikacyjnych;
– sprawdzianów i testów obejmujących treści kształcenia kilku działów programu;
– zadań dodatkowych, np. referatów, projektów, udziału w konkursach przedmiotowych, działań twórczych itp.

§44

1. Rada Pedagogiczna przyjmuje skalę i sposób formułowania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych zgodnie z rozporządzeniem cytowanym w § 40.

2. Uczniom wystawiane są oceny według skali 1?6.

3. Ocena niedostateczna – 1 (ndst.):
– uczeń nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem, rezygnuje z oferowanej pomocy;
– wykazuje negatywna postawę w stosunku do przedmiotów (np. nie przynosi zeszytu, podręcznika, nie odrabia zadań, nie przynosi niezbędnych przyborów);
– uczeń nie opanował podstaw programowych z przedmiotu, co nie pozwala na dalsze poszerzanie wiedzy.

4. Ocena dopuszczająca ? 2 (dop.):
– uczeń słabo opanował podstawy programowe z przedmiotu, realizowanie programu jest możliwe tylko przy współpracy z nauczycielem i rodzicami;
– wykazuje minimalną chęć do pracy i na bieżąco korzysta z pomocy nauczyciela.

5. Ocena dostateczna ? 3 (dst.):
– uczeń opanował podstawy programowe przedmiotu w stopniu przeciętnym, potrafi w sposób bierny odtwarzać zdobyte wiadomości;
– wykonuje polecenia nauczyciela związane z pracą na lekcji.

6. Ocena dobra ? 4 (db.):
– uczeń opanował materiał objęty podstawami programowymi, potrafi samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy;
– wykazuje chęć do pracy.

7. Ocena bardzo dobra ? 5 (bdb.):
– uczeń w stopniu pełnym opanował materiał objęty podstawami programowymi, umie samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę;
– przy pomocy nauczyciela stara się zdobyć dodatkową wiedzę wykraczającą poza program nauczania;
– wykazuje zaangażowanie i zainteresowanie przedmiotem.

8. Ocena celująca ? 6 (cel.):
– uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz samodzielnie zdobywa dodatkową wiedzę wykraczającą poza podstawy programowe, również w ramach zajęć poza szkolnych lub innych formach edukacyjnych;
– bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych lub jest czynnym zawodnikiem klubu sportowego;
– aktywnością wyróżnia się na tle klasy;
– stara się zainteresować przedmiotem innych,

9. Dopuszcza się stosowanie „+” i „-” przy ocenach bieżących i okresowych.

10. Podstawą do wystawiania ocen klasyfikacyjnych są stopnie bieżące uzyskane z różnych form sprawdzania wiedzy.

11. Oceny śródroczne wystawiane są na podstawie co najmniej czterech ocen bieżących. W przypadku przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 godz. tygodniowo dopuszcza się wystawienie oceny śródrocznej na podstawie co najmniej 3 ocen bieżących. Oceny bieżące powinny być wystawiane systematycznie.

12. Ocena roczna jest wystawiana na podstawie dwóch ocen śródrocznych.

13. Stopień celujący może otrzymać uczeń, którego osiągnięcia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu.

14. Uczeń powinien być oceniony na podstawie różnych form wypowiedzi:
– kartkówka ? krótkie, pisemne sprawdzenie wiadomości z aktualnie realizowanych punktów z karty pracy, nie musi być zapowiedziana i nie wymaga uprzedniego powtórzenia na lekcji;
– sprawdzian ? forma pisemna trwająca od 45 do 90 min., stanowi podsumowanie danego działu lub całej karty pracy. Sprawdziany mogą być miesięczne, śródroczne i roczne, wymagają zapowiedzenia co najmniej na tydzień przed i powtórzenia materiału na lekcji, ocena zapisywana jest na czerwono do dziennika;
– odpowiedź ustna ? obejmuje dłuższą lub krótszą wypowiedź z aktualnie realizowanego materiału lub zapowiedzianej powtórki, obejmuje również podstawowe pojęcia z danego przedmiotu;
– formy aktywności ? samodzielna praca na lekcji, przygotowanie dodatkowych informacji i materiałów pomocniczych na lekcję, zaangażowanie w lekcję;
– zadanie domowe ? samodzielna pisemna lub ustna praca wykonywana w domu, mająca na celu utrwalenie nabytych wiadomości bądź przygotowanie do nowych tematów;
– praca dodatkowa ? dobrowolne i samodzielne przygotowanie i prezentacja prac własnych na lekcji, realizowanie materiału wykraczającego poza program nauczania, udział w konkursach.

15. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

16. Punktacja za prace pisemne jest jednakowa dla wszystkich przedmiotów:

0 29 % niedostateczny 1
30 50 % Dopuszczający 2
51 65 % Dostateczny 3
66 85 % Dobry 4
86 96 % bardzo dobry 5
97 100 % Celujący 6

17. Uczeń, nie realizujący obowiązku nauki poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

18. Uczeń, realizujący obowiązek nauki poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

19. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

§45

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry.

2. Semestry o których mowa w pkt. 1 kończą się konferencją klasyfikacyjną, na której zatwierdzane są odpowiednio oceny śródroczne i roczne.

3. Ocenianie bieżące może odbywać się na każdych zajęciach w semestrze.

4. O szczegółowych terminach oceniania bieżącego decyduje nauczyciel przedmiotu.

5. Ocenianie śródroczne odbywa się w ciągu roku szkolnego po zakończonym dziale programu lub kilku działach.

6. O szczegółowych terminach przeprowadzania oceniania śródrocznego decyduje nauczyciel i informuje o tym uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem.

7. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych odbywa się na koniec pierwszego semestru. Oceny te nie są średnimi arytmetycznymi ocen bieżących, ponieważ te mogą mieć różną wagę

8. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych rocznych odbywa się na koniec roku szkolnego. Oceny te nie są średnimi arytmetycznymi ocen bieżących, ponieważ te mogą mieć różną wagę.

9. i na koniec roku szkolnego.

10. Uczniowie realizujący obowiązek nauki poza szkołą oceniani są na koniec roku szkolnego.

§46

1. Nauczyciel dokumentuje ocenianie bieżące i okresowe w dzienniku lekcyjnym.

2. Nauczyciel ma obowiązek opisać w dzienniku rodzaj ocenianej aktywności ucznia poprzez wydzielenie istniejących rubryk lub wklejenie własnej karty obserwacji.

3. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać testy i sprawdziany okresowe przez cały rok szkolny i na życzenie rodziców udostępnić je do wglądu.

4. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z programu nauczania.

5. Dyrektor liceum, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub gdy uczeń jest pełnoletni na wniosek ucznia, oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie liceum. W takim wypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ?zwolniony?.

6. Dyrektor liceum zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się wówczas ?zwolniony?.

7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W powyższych przypadkach w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ?zwolniony?.

8. Nauczyciel ma obowiązek odnotować ocenę końcową ucznia w jego arkuszu ocen.

§47

1. Oceny semestralne i roczne wymagają zatwierdzenia uchwałą rady pedagogicznej.

2. O przewidywanych ocenach, o których mowa w pkt. 1 uczniowie i jego rodzice (prawni opiekunowie) winni być poinformowani na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego. W razie braku możliwości osobistego poinformowania rodziców, nauczyciel informuje ich pisemnie.

§48

1. Na koniec semestru dokonywana jest klasyfikacja ucznia z danego zajęcia edukacyjnego.

2. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele liceum.

3. Oceny śródroczne i roczne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.

4. Ocena roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie liceum.

5. Klasyfikowanie śródroczne i roczne przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu poprzedzającym ferie.

6. Uczniowie spełniający obowiązek nauki poza szkołą uzyskują roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem liceum.

7. Egzaminy klasyfikacyjne o których mowa w pkt. 6 mogą być wieloczęściowe, w terminie lub terminach ustalonych wspólnie przez dyrektora liceum i rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.

8. W szczególnych przypadkach na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub gdy uczeń jest pełnoletni na wniosek ucznia, dyrektor liceum może zarządzić przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego o którym mowa w pkt. 6 w miejscu zamieszkania ucznia lub innym wskazanym przez ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych). W takim przypadku odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia ponoszą rodzice (opiekunowie prawni), a gdy uczeń jest pełnoletni odpowiedzialność ponosi uczeń.

9. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w roku szkolnym.

§49

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, liceum, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

2. Uczeń nieklasyfikowany z danego przedmiotu może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony z dowolnej liczby przedmiotów, w przypadku uczniów zagranicznych może być przeprowadzony w ich ojczystym języku.

4. Egzaminy klasyfikacyjne zdaje również uczeń:
– realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki;
– spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 nie obejmuje przedmiotu wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych,

6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 może być przeprowadzony z wychowania fizycznego i dodatkowych zajęć edukacyjnych na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) złożoną do dyrektora liceum, z zachowaniem postanowień ust. 9 niniejszego paragrafu.

7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

8. W czasie egzaminu mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym i uzgodnionym terminie:
– z przyczyn usprawiedliwionych, może przystąpić do tego egzaminu w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora liceum;
– z przyczyn nieusprawiedliwionych, nie może przystąpić do tego egzaminu w terminie dodatkowym. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego ma status ucznia nieklasyfikowanego i w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora liceum.

12. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz informacje o ustnych wypowiedziach ucznia.

13. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskał oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.

14. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

15. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

16. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor liceum do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

17. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora liceum. W skład komisji wchodzą:
– dyrektor liceum albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze ? jako przewodniczący komisji;
– nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ? jako egzaminujący;
– nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne ? jako członek komisji.

18. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

19. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.

20. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora liceum, nie później niż do końca września.

21. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

22. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§50

1. Egzamin sprawdzający ma prawo zdawać uczeń, jeżeli proponowana przez nauczyciela ocena śródroczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów) zaniżona.

2. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować (na piśmie) do dyrektora liceum o podwyższenie oceny śródrocznej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

3. We wniosku należy uwzględnić ocenę, o którą ubiega się uczeń.

4. Warunkiem ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana jest:
– systematyczna praca ucznia na lekcjach (brak uwag o nieprzygotowaniu do lekcji);
– napisanie wszystkich sprawdzianów w danym semestrze;
– wszystkie prace klasowe napisane na ocenę co najmniej przewidywaną.

5. Uczeń może ubiegać się o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej.

6. Dyrektor liceum po rozpatrzeniu wniosku, odrzuca go bądź przekazuje nauczycielowi danego przedmiotu.

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń wnioskuje o podwyższenie oceny przekazuje w formie pisemnej zakres materiału i wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania wyższych niż przewidywano ocen klasyfikacyjnych.

8. Uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do egzaminu sprawdzającego w terminie nie późniejszym, niż 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

9. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin z  polskiego i j. obcych może mieć formę pisemną i ustną.

10. Pisemny egzamin sprawdzający przeprowadza i ocenia nauczyciel liceum.

11. Śródroczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego nie może być niższa od przewidywanej.

§51

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

3. Ocenie z zachowania nie podlega uczeń realizujący obowiązek nauki poza szkołą.

4. Ocena zachowania ucznia wyraża w szczególności opinię liceum o:
– stopniu wywiązywania się z obowiązków ucznia;
– postępowaniu zgodnym z dobrem społeczności licealnej;
– dbałości o honor i tradycje liceum;
– dbałości o piękno mowy ojczystej;
– dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
– godnym, kulturalnym zachowaniu się w liceum i poza nim;
– okazywaniu szacunku innym osobom.

5. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
– oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
– promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie liceum (jeden raz).

6. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali:
– wzorowe;
– bardzo dobre;
– dobre;
– poprawne;
– nieodpowiednie;
– naganne

§52

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń który:
– wzorowo wypełnia obowiązki szkolne;
– samodzielnie rozwija zainteresowania i uzdolnienia;
– zawsze jest przygotowany do zajęć;
– systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział;
– dba o kulturę słowa i higienę osobistą;
– godnie reprezentuje liceum w środowisku;
– bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych;
– jest uczciwy w codziennym postępowaniu;
– uzupełnia zaległości w nauce spowodowane nieobecnością;
– jest inicjatorem imprez klasowych i szkolnych;
– wyróżnia się troską o mienie liceum, klasy, kolegów;
– wyróżnia się kulturą osobistą, jest koleżeński i życzliwy dla innych uczniów;
– uważnie słucha i wypełnia polecenia nauczycieli i innych pracowników liceum;
– dba o estetyczny wygląd swój i klasy.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:
– systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział;
– wkłada maksymalnie dużo wysiłku i osiąga bardzo dobre i dobre wyniki w nauce;
– uzupełnia zaległości w nauce spowodowane nieobecnością;
– bierze aktywny udział w życiu klasy i liceum;
– wyróżnia się troską o mienie liceum, klasy, kolegów;
– jest koleżeński i życzliwy dla innych uczniów;
– wyróżnia się kulturą osobistą;
– uważnie słucha i wypełnia polecenia nauczycieli i innych pracowników liceum;
– dba o estetyczny wygląd swój i klasy.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:
– systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział;
– osiąga wyniki w nauce na miarę swych możliwości;
– wywiązuje się z podjętych zadań;
– dba o mienie klasy i liceum;
– używa kulturalnego języka;
– z szacunkiem odnosi się do uczniów i pracowników liceum;
– dba o estetyczny wygląd;
– jest przygotowany do zajęć.

4. Ocenę poprawną może otrzymać uczeń który:
– z reguły jest przygotowany do zajęć;
– po zwróceniu uwagi przez nauczyciela zmienia swoje postępowanie;
– prowadzi zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń zgodnie z wymaganiami nauczyciela, przeważnie odrabia prace domowe;
– stara się być kulturalny w stosunku do kolegów i pracowników liceum;
– przestrzega zasad higieny osobistej;
– przestrzega zasad porządkowych, nie niszczy mienia liceum i mienia kolegów;
– nie zawsze wywiązuje się powierzonych mu zadań.

5. Ocenę nieodpowiednią może otrzymać uczeń który:
– niesystematycznie uczęszcza na zajęcia;
– często jest nieprzygotowany do lekcji;
– nie prowadzi zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń zgodnie z wymogami nauczyciela, często nie odrabia prac domowych;
– jest niekulturalny w stosunku do nauczycieli i pracowników liceum;
– niszczy mienie gimnazjalne i prywatne;
– przynosi do liceum przedmioty zagrażające zdrowiu i życiu innych osób,

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń który:
– ulega nałogom;
– wagaruje;
– jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i dorosłych;
– swym postępowaniem wywiera zły wpływ na kolegów;
– znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi;
– jest sprawcą pobić, kradzieży, wymuszeń;
– pomimo uwag nauczyciela niszczy mienie gimnazjalne i prywatne;
– utrudnia prowadzenie zajęć.

7. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o:
– swoje własne różnorodne spostrzeżenia;
– uwagi zapisane przez innych nauczycieli w dzienniku lekcyjnym, bądź dzienniczku ucznia;
– ustne opinie nauczycieli o zachowaniu ucznia;
– wniosek członka Rady Pedagogicznej o nieodpowiednią ocenę zaopatrzony w uzasadnienie, udokumentowany w protokole rady pedagogicznej;
– samoocenę ucznia;
– opinie uczniów danej klasy po przypomnieniu kryteriów przyznawania ocen z zachowania.

8. Uzyskanie nagannej oceny zachowania może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o naukę oraz spowodować skreślenie z listy uczniów w drodze postępowania administracyjnego.

9. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu liceum przez ucznia, któremu w danym liceum po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

10. Wychowawca, który wystawił ocenę naganną ze sprawowania zobowiązany jest przedstawić uzasadnienie swej decyzji radzie pedagogicznej. Ze względu na skutki praktyczne, jakie pociąga za sobą naganna ocena ze sprawowania rada pedagogiczna ma obowiązek wyrazić swą opinie o uczniu, który tę ocenę otrzymał. Ocena naganna wystawiona przez wychowawcę nabiera mocy po zatwierdzeniu jej przez radę pedagogiczną.

11. Oceną ?wyjściową? dla każdego ucznia, którego zachowanie nie wzbudza zastrzeżeń jest ocena dobra. Uzyskanie oceny bardzo dobrej i wzorowej wymaga od ucznia podjęcia dodatkowych wysiłków. Zastrzeżenia do zachowania ucznia powodują obniżenie oceny do poprawnej, nieodpowiedniej lub

12. Oceny roczne z zachowania zostają wystawione na podstawie dwóch ocen śródrocznych.

§53

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować (na piśmie) do wychowawcy klasy o podwyższenie śródrocznej oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego śródrocznej oceny zachowania.

2. We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.

3. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku:
– zaistnienia nowych okoliczności, np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.;
– otrzymania pochwały dyrektora liceum;
– pozytywnej opinii samorządu uczniowskiego;
– braku uwag negatywnych, godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień w okresie ubiegania się o podwyższoną ocenę.

4. Uczeń może ubiegać się o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej.

5. Wychowawca klasy ponownie analizuje warunki spełnienia przez ucznia kryteriów i ustala ostateczną ocenę. Śródroczna ocena zachowania nie może być niższa od przewidywanej.

§54

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora liceum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor liceum powołuje komisję i przeprowadza postępowanie zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

§55

1. Uczeń kończy liceum, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej.

2. W liceum przeprowadzany jest egzamin maturalny obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej, do którego mogą podejść uczniowie, którzy ukończyli liceum.

3. Egzamin o który mowa w pkt. 1, § 59 jest przeprowadzany zgodnie z odrębnymi przepisami.

 ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe

§56

1. Statut liceum jest nadawany przez osobę prowadzącą.

2. Zmieniony tekst statutu liceum Kolegium św. Rodziny jest przedstawiany każdorazowo do wiadomości społeczności licealnej.

§57

1. Liceum ulega likwidacji decyzją osoby prowadzącej.

2. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez osobę prowadzącą.

3. O zamiarze i przyczynach likwidacji liceum osoba prowadząca powiadomi władze oświatowe i gminne na6 miesięcy przed terminem likwidacji.

4. Liceum może ulec likwidacji z końcem roku szkolnego.

5. W przypadku likwidacji majątek liceum zostaje przeznaczony na cele określone przez osobę prowadzącą.

6. Dokumentacja zlikwidowanego liceum zostaje przekazana Kuratorowi Oświaty.

§58

1. Postanowienia niniejszego statutu Kolegium Św. Rodziny są obowiązujące dla wszystkich rodziców (prawnych opiekunów), uczniów z chwilą przyjęcia do liceum.

2. Działania na rzecz obniżenia poziomu liceum, podważanie jego dobrego imienia i autorytetu, prowadzącego do destabilizacji harmonijnej współpracy społeczności licealnej, jak również zatracenia jego charakteru będą traktowane jako najcięższe wykroczenie przeciw statutowi i stanowią podstawę do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o naukę.

3. Działania niezgodne z postanowieniami niniejszego statutu Kolegium Św. Rodziny spowodują wszczęcie postępowania o wypowiedzenie umowy o naukę.

§59

Sprawy nie uregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§60

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

__________

Ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 r. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), oraz w wykonaniu zadań określonych w art. 5, pkt. 2. statutu Fundacji Pomoc Rodzinie z siedzibą w Łomiankach przy ul. K. K. Baczyńskiego 9, REGON 012872363, NIP 1181240546, zarejestrowanej pod numerem 0000151624 Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kilka ważnych informacji

  • Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące są placówkami niepublicznymi z uprawnieniami szkół publicznych.
  • Kolegium Św. Rodziny nie posiada obwodu.
  • Kolegium jest dostępne dla dzieci i młodzieży.
  • Warunkiem przyjęcia ucznia jest akceptacja przez jego rodziców (opiekunów prawnych) Statutu Kolegium i wpłacenie jednorazowej opłaty.

Przejdź do rekrutacji

1. Początek Roku Szkolnego 4 września 2023 r.
2. Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego 20 września 2023 r.
3. Początek warsztatów w LO 25 września 2023 r.
4. Uroczystość Wszystkich Świętych 1 – 3 listopada 2023 r. (dni wolne)
5. Boże Narodzenie – przerwa świąteczna 25 grudnia 2023 r. – 7 stycznia 2024 r. (dni wolne)
6. Ferie zimowe brak
7. Egzaminy klasyfikacyjne dla klas maturalnych Od 17 października 2023 r. do 29 marca 2024 r.
8. Egzaminy klasyfikacyjne Od 17 października 2023 r. do 31 maja 2024 r.
9. Wielkanoc – przerwa świąteczna 28 marca 2024 r. do 02 kwietnia 2024 r. (dni wolne)
10. Zakończenie roku klas maturalnych 26 kwietnia 2024 r.
11. Przerwa Majowa 1 – 6 maja 2024 r. (dni wolne)
12. Egzaminy maturalne maj 2022 r.
13. Boże Ciało 30 – 31 maja 2024 r. (dni wolne)
14. Noc w Kolegium, rajd rowerowy 8 – 9 czerwca 2024 r.
15. Msza Święta na zakończenie roku szkolnego 20 czerwca 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę skarbową w wysokości:
– duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł
– duplikat świadectwa – 26,00 zł

Osoba zainteresowana składa w sekretariacie Kolegium podanie z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa.

Do podania należy załączyć:
– dowód wpłaty;
– aktualne zdjęcie w rozmiarze 3 cm / 4 cm (dotyczy prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej);
– zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).

Opłatę z odpowiednim opisem: imię i nazwisko ucznia/absolwenta  DUPLIKAT LEGITYMACJI/ŚWIADECTWA należy wnieść na rachunek bankowy:

FUNDACJA POMOC RODZINIE
K.K. Baczyńskiego 9
05-092 Łomianki

Bank Zachodni WBK S.A. w Łomiankach
39 1090 1014 0000 0001 3740 555

Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem odbioru dokumentu przez osobę zainteresowaną.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (DZ. U. z 2018 r., poz. 939) oraz Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)