Kolegium Św. Rodziny oferuje naukę w szkole podstawowej w systemie edukacji domowej. Jest to sposób integralnego rozwoju dziecka w oparciu o intelektualne i moralne zasoby rodziców i zainteresowania dzieci. Rodzice odpowiedzialnie formujący swoje dzieci opierają się w tym procesie na swoich zasadach moralnych i sposobach rozumienia świata. Siłą ich oddziaływania w stosunku do dzieci jest miłość małżeńska i rodzinna. W takiej atmosferze rodzice odpowiedzialnie przekazują spójny zasób zasad religijnych i moralnych oraz łatwo motywują dzieci do nauki wiedzy wymaganej przez programy szkolne.

Z naszych doświadczeń wynika, że dzieci uczone w domu nie marnują czasu, nie nudzą się, nie są poddawane złym wpływom rówieśników ani niemoralnym treściom programowym, ale pracując w swoim tempie zdobywają wiedzę dostosowaną do poziomu ich rozwoju. Warto dodać, że domowe nauczanie przynosi także korzyści rodzicom. Decydując się na edukację swoich dzieci, muszą poszerzać własne umiejętności wychowawcze i dydaktyczne. A co najważniejsze rodzice i dzieci spędzają ze sobą znacznie więcej czasu rozmawiając, poznając świat i uczestnicząc w różnych wydarzeniach kulturalnych

  • Uczniowie Kolegium Św. Rodziny obowiązkowo przystępują do egzaminu z religii lub etyki.
  • W trakcie roku szkolnego organizujemy warsztaty przedmiotowe dla chętnych, do wyboru: m.in. z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, matematyki, historii, geografii, biologii, fizyki, chemii, filozofii, etyki, podstaw informatyki.
  • W Kolegium Św. Rodziny egzaminy i konsultacje z nauczycielami są bezpłatne.

Statut Kolegium Św. Rodziny – Szkoły Podstawowej

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły oraz formy ich realizacji

ROZDZIAŁ III Organy szkoły

ROZDZIAŁ IV Organizacja szkoły

ROZDZIAŁ V Prawa i obowiązki pracowników szkoły

ROZDZIAŁ VI Uczniowie

ROZDZIAŁ VII Zasady finansowania szkoły

ROZDZIAŁ VIII Rozstrzyganie sporów

ROZDZIAŁ IX Wewnątrzszkolny System Oceniania

ROZDZIAŁ X Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Kolegium Św. Rodziny – Szkoła Podstawowa, dalej zwana szkołą.

2. Dopuszcza się używanie nazwy: Kolegium Św. Rodziny.

3. Siedzibą szkoły jest wynajęty budynek dydaktyczny, należący do Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Św. Rodziny w Łomiankach, ul. Baczyńskiego 9.

4. Organem prowadzącym jest Fundacja „Pomoc Rodzinie” mająca siedzibę w Łomiankach przy ul. K. K. Baczyńskiego 9, która sprawuje nadzór nad działalnością szkoły.

5. Organem wykonawczym Fundacji w sprawach nadzoru, o którym mowa w pkt. 4, jest reprezentujący Fundację Zarząd.

6. Na pieczęciach szkoły nazwa jest używana w pełnym brzmieniu.

7. Ilekroć dalej jest mowa o Statucie bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć statut Kolegium Św. Rodziny ? Szkoły Podstawowej w Łomiankach.

§2

1. Szkoła jest ośmioletnią niepubliczną szkołą podstawową dla dzieci i młodzieży.

2. Szkoła realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w toku jednolitego, 8-letniego cyklu kształcenia, w oparciu o przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych.

3. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§3

1. Działalność szkoły opiera się na katolickim systemie wartości.

2. Zasada zapisana w pkt. 1 dotyczy całej koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:

– celów i zadań statutowych,
– programu wychowawczego i spójnego z nim programu profilaktyki,
– realizacji programów nauczania, w tym podstaw programowych kształcenia, doboru treści, lektur oraz osób do pracy z uczniem,
– działalności dydaktycznej i wychowawczej, w której nauczyciele szkoły mogą stosować rozwiązania autorskie,

3. Szkoła prowadzi obowiązkowe lekcje religii oraz przeprowadza egzaminy z religii dla uczniów edukacji pozaszkolnej.

4. Proces kształcenia w szkole opiera się na relacji osób opartej o autorytet.

§4

1. Organem nadzorującym pracę szkoły jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

2. Podstawą prawną działania Szkoły jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, wraz z jej późniejszymi zmianami (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

3. Szkoła jest wpisana do ewidencji placówek niepublicznych Gminy Łomianki, wpisu dokonano dnia 12 sierpnia 2015 roku pod numerem 24.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania szkoły oraz formy ich realizacji

§5

Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych, posiadających uprawnienia szkoły publicznej określone w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, to jest:

1. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe przewidziane dla szkoły podstawowej.

2. Realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej.

3. Stosuje ustalone przez Ministra Edukacji zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

4. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.

5. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

§6

1. Podstawowym celem szkoły jest wspieranie intelektualnego rozwoju dzieci i młodzieży w procesie kształcenia , wychowania i opieki.

2. Szkoła wychowuje uczniów do odpowiedzialności za własny rozwój oraz do odpowiedzialności, za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.

§7 (uchylony)

§8

1. Realizując ustawowe cele i zadania szkoła:
– kształtuje środowisko wychowawcze wspomagające integralny rozwój osoby,
– sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i własnych możliwości, chroni przed zagrożeniami i przygotowuje ich do odpowiedzialności za swoje życie,
– umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie szkoły podstawowej,
– przygotowuje uczniów do kontynuowania edukacji w liceum lub technikum.

2. W zakresie kształcenia i wychowania ? szkoła:
– wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej ucząc szacunku dla osób oraz społeczności reprezentujących inne kultury i narody,
– kształci według przyjętych programów nauczania, uwzględniając charakter wychowawczy szkoły,
– umożliwia uczniom potrzebującym pomocy wsparcie według potrzeb ucznia i możliwości szkoły; wspiera uczniów szczególnie uzdolnionych,
– zapewnia dzieciom opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do jej potrzeb,
– stwarza warunki formacji uczniów, rodziców i nauczycieli,
– zapewnia realizację prawa dziecka do kształcenia, wychowania i opieki,
– zapewnia dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
– wspiera uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) decydujących się na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
– sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
– organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły podstawowej, a w przypadku niemożliwości korzystania z nauki w szkole, placówka prowadzi nauczanie indywidualne w domu rodzinnym dziecka lub indywidualny tok realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą,
– wspiera rozwój religijny uczniów,
– wspiera rodziców jako pierwszych wychowawców swoich dzieci,
– umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania, konsultacje z nauczycielami,
– zapewnia uczniom nieodpłatny dostęp do kultury, muzyki i sportu w ramach realizowanych projektów,
– organizuje koncerty i przedstawienia pozwalające uczniom i rodzicom zintegrować się ze środowiskiem szkolnym,
– upowszechnia wiedzę na temat realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą i informacje o szkole i jej przedsięwzięciach,
– umożliwia uczniom spotkanie na zajęciach z ludźmi nauki, kultury i sztuki,
– przygotowuje dla uczniów programy i materiały edukacyjne wspomagające ich w zdobywaniu wiedzy,
– uczy komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi oraz odnajdywania się w trudnych sytuacjach,
– pomaga uczniom w realizacji projektów, rozwijaniu ich talentów,
– realizuje nauczanie przez system e-learning,
– organizuje kursy, szkolenia, warsztaty dla rodziców i opiekunów prawnych, którzy zdecydowali się na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

§9

1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.

2. Dla uczniów klas I-III szkoła prowadzi edukację wczesnoszkolną w formie kształcenie zintegrowanego.

3. W klasach I-VIII prowadzone są obowiązkowe zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno?wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów i bloków przedmiotowych.

4. Dla uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą organizowane są zajęcia dodatkowe, warsztaty
i konsultacje w których mogą uczestniczyć również uczniowie realizujący obowiązek szkolny

5. W sytuacji gdy wszyscy uczniowie szkoły spełniają obowiązek szkolny poza szkołą, szkoła organizuje wyłącznie zajęcia dodatkowe, warsztaty i konsultacje.

§10

1. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
– pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu możliwości ucznia,
– pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,
– wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę,
– za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy, dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona,
– szkoła współpracuje z uprawnioną poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
– szkoła prowadzi warsztaty i zajęcia dodatkowe dla uczniów i rodziców.

2. Szkoła może zapewnić uczniom szczególnie uzdolnionym indywidualny tok nauki na podstawie właściwych przepisów.

3. Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

4. Statuty stowarzyszeń i organizacji, o których mowa w pkt. 3, nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

§11

1. Dyrektor szkoły powierza oddział szkolny szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

3. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych.

4. Do form opieki nad uczniami zalicza się:
– sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
– sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek szkolnych przez opiekunów posiadających upoważnienie dyrektora,
– pełnienie dyżurów nauczycielskich w szkole, zgodnie z regulaminem obowiązków nauczyciela dyżurnego, na podstawie grafików opracowanych przez dyrektora,
– otaczanie opieką ucznia z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, mowy i wzroku przez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli, a także szkolną opiekę medyczną w ścisłej współpracy z rodzicami ucznia,
– otaczanie opieką ucznia, u którego stwierdzono trudne warunki rodzinne lub losowe,
– współdziałanie szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

5. Szkoła jest zobowiązana do zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści Internetu, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju uczniów.

6. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy, dyrektor zobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa. Dopuszcza się skrócenie zajęć uczniom, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów).

7. Zwolnienie ucznia z części zajęć w danym dniu może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę jego rodzica (prawnego opiekuna). Zwolnienia dokonuje wychowawca ucznia, a pod jego nieobecność dyrektor.

8. 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, podczas przerw oraz 15 minut po zakończeniu zajęć opiekę nad uczniami przebywającymi w budynku szkolnym oraz na terenie do niej należącym sprawują nauczyciele dyżurni oraz w czasie trwania dużej przerwy pracownicy obsługi szkoły.

9. Dyrektor szkoły ustala plan dyżurów.

10. W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego obowiązki przejmuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

11. Nauczyciel dyżurujący ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów, którzy przebywają na terenie szkoły.

12. Nauczyciel dyżurujący nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, którzy przebywają na terenie szkoły w okresie dłuższym niż 30 minut przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć edukacyjnych.

13. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego, zawodów sportowych, imprez organizowanych przez szkołę, wyjścia poza teren szkoły regulują odrębne przepisy.

§12

Realizacja zadań opiekuńczych zachodzi w sposób odpowiedni do wieku uczniów oraz potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach podstawowych ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.

§13 (uchylony)

§14

1. Szkoła posiada program wychowawczy oparty na zasadach i wartościach katolickich, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli oraz program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska, obejmujący treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Program wychowawczy i program profilaktyki muszą być zgodne z charakterem wychowawczym szkoły określonym w statucie, z zasadami wiary i moralności katolickiej oraz z koncepcją człowieka jako osoby.

3. Program wychowawczy i program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna na wniosek dyrektora.

4. Za zgodność programów z nauczaniem Kościoła katolickiego odpowiada organ prowadzący.

5. Program wychowawczy szkoły znają i realizują wszyscy nauczyciele szkoły.

§15 (uchylony)

§16 (uchylony)

§17

1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania zawiera ?Wewnątrzszkolny System Oceniania?, zawarty w rozdziale IX niniejszego Statutu.

2. Rodzice uczniów mają prawo do:
– zapoznania się z programem wychowawczym, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,
– uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.

§18

1. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Szkoła wspiera wychowawczą funkcję rodziny ? jako katolicka instytucja oświatowo-wychowawcza.

2. Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt w sprawach dotyczących ich dzieci, okresowe spotkania w formie wywiadówek oraz dokształcania i formacji.

3. Od rodziców szkoła oczekuje współpracy w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci, udziału w organizowanych dla nich spotkaniach, wspierania swoją postawą szkoły jako katolickiej instytucji edukacyjnej.

§19 (uchylony)

ROZDZIAŁ III
Organy szkoły

§20

Organami szkoły są:

1. dyrektor,

2. rada pedagogiczna,

3. samorząd uczniowski,

§21

1. Dyrektora szkoły powołuje, zatrudnia i zwalnia organ prowadzący reprezentowany przez zarząd.

2. Dyrektor jednoosobowo odpowiada za realizację zadań szkoły przed zarządem oraz organami nadzoru pedagogicznego.

3. Dyrektor może, za zgodą zarządu, tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

4. Dyrektorem może być nauczyciel posiadający kwalifikacje pedagogiczne, żyjący w duchu moralności katolickiej.

5. Wynagrodzenie dyrektora oraz innych osób pełniących funkcje kierownicze wypłaca szkoła z dotacji przekazywanej przez Urząd Miasta i Gminy Łomianki.

6. Dyrektor może zostać odwołany z funkcji kierowniczej przez zarząd zgodnie z przepisami wymienionymi w § 4 pkt 2. niniejszego statutu.

§22

1. Dyrektor szkoły kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za realizację zadań szkoły zgodnie ze Statutem oraz za podnoszenie jakości pracy szkoły ? jako katolickiej instytucji oświatowo-wychowawczej.

2. Dyrektor w szczególności:
– jest pracodawcą i przełożonym dla zatrudnionych nauczycieli oraz innych pracowników,
– odpowiada za zatrudnianie nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ich formację,
– dobiera i zatrudnia oraz zwalnia pracowników szkoły, uwzględniając przy tym jej zadania statutowe oraz regulaminy wewnętrzne,
– sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
– dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania zawierające podstawy programowe uzgodnione z charakterem szkoły,
– odpowiada za organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty,
– przeprowadza rekrutację, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki harmonijnego rozwoju; odpowiada za udzielanie w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
– realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
– współpracuje z samorządem uczniowskim,
– ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organy szkoły,
– jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów,
– sprawuje nadzór nad realizacją przez uczniów obowiązku szkolnego,
– odpowiada za dokumentację szkoły,
– realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem szkoły,
– stwarza warunki do działania w szkole stowarzyszeń i organizacji, których charakter jest spójny z misją szkoły,
– dysponuje budżetem szkoły w ramach absolutorium udzielonego przez zarząd,
– ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych,
– organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.

3. Dyrektor informuje na bieżąco organ prowadzący o stanie szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.

4. Dyrektor szkoły uzgadnia projekt Statutu szkoły z organem prowadzącym.

5. Dyrektor szkoły może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno ? wychowawczych.

6. Dyrektor szkoły lub placówki powiadamia, w terminie do dnia 30 września danego roku szkolnego, uczniów i ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno? wychowawczych.

§23 (uchylony)

§24

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.

2. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor.

3. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego,
z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego, a także na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. W zebraniach rady pedagogicznej ? za zgodą dyrektora ? mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji działających w szkole.

4. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej raz w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

5. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
– zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
– opiniowanie planów pracy szkoły przedkładanych przez dyrektora,
– opiniowanie wyboru zestawu podręczników, zgodnych z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej o dopuszczeniu do użytku szkolnego podręczników,
– opiniowanie innowacji w programie nauczania przedkładanych z pozytywną opinią organu prowadzącego,
– organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
– opiniowanie programów: wychowawczego i profilaktyki, przedstawionych przez dyrektora szkoły,
– wyrażanie zgody na przystąpienia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego oraz poprawkowego uczącego się w trybie stacjonarnym,
– podejmowanie uchwał w sprawie promocji warunkowej ucznia,
– opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych oraz konsultacji.

6. Rada pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu.

7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów.

8. Zebrania rady są protokołowane.

§25

1. W szkole może działać Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie.

3. Organami samorządu są:
– rady klasowe lub ich przedstawiciele,
– zarząd samorządu.

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

5. Organy samorządu działają w oparciu o opracowany i uchwalony przez ogół uczniów regulamin.

6. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

7. Zasady wybierania organów samorządu zawiera regulamin samorządu.

8. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej, dyrektorowi szkoły, wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów określonych w rozdziale VI niniejszego statutu.

9. Samorząd może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek uczniów i innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin samorządu.

10. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów.

11. Plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi szkoły w celu uzyskania akceptacji.

12. Samorząd uczniowski działa pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora na prośbę samorządu.

§26 (uchylony)

§27 (uchylony)

§28 (uchylony)

 

ROZDZIAŁ IV
Organizacja szkoły

§29

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§30 (uchylony)

§31 (uchylony)

§32

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy, nawet wtedy gdy wszyscy uczniowie realizują obowiązek szkolny poza szkołą.

2. Zasady tworzenia oddziałów szkolnych określają odrębne przepisy.

3. Szkoła może działać w niepełnej ilości oddziałów.

4. W oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne, liczba uczniów jest ustalana w porozumieniu z rodzicami.

5. W szkole od klasy VII mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne, w których nauczanie prowadzone jest w dwóch językach: języku polskim i języku angielskim, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, część geografii odnosząca się do geografii ogólnej, część historii odnosząca się do historii powszechnej, informatyka lub matematyka.

§33

1. Organizację stałych oraz obowiązkowych i/lub dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkole określa tygodniowy rozkład zajęć.

2. Część zajęć dydaktycznych i wychowawczych za zgodą dyrektora szkoły odbywać się będzie w ramach wyjazdów edukacyjnych, zielonych szkół i zajęć w warunkach domowych lub w plenerze poza budynkiem szkoły.

3. Statut określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

§34

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie warsztatowo ?

2. Czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący zajęcia za zgodą dyrektora szkoły.

3. W wybranych zajęciach warsztatowo ? lekcyjnych mogą uczestniczyć uczniowie realizujący obowiązek nauki poza szkołą.

4. Wybrane zajęcia warsztatowo lekcyjne mogą odbywać się wspólnie dla różnych oddziałów, łącznie z Liceum ogólnokształcącym Kolegium Św. Rodziny.

5. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo ? lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych.

§35

1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, realizacji zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz wypełnianiu innych zadań szkoły.

2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie. Nauczyciel ? bibliotekarz
w szczególności:
– opracowuje regulamin korzystania z biblioteki szkolnej i czuwa nad przestrzeganiem zasad w nim zawartych,
– gromadzi i opisuje zbiory,
– prowadzi zajęcia dydaktyczno ? wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,
– pełni dyżur podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w celu umożliwienia dostępu do zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom,
– może organizować różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.

§36

1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej.

2. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo ? opiekuńczej.

3. Za pobyt dziecka w świetlicy rodzice wnoszą dodatkową opłatę.

4. Opiekę w czasie pobytu dzieci w świetlicy sprawuje wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.

5. Do zadań nauczyciela w świetlicy należy:
– dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu na zajęciach;
– realizowanie opracowanego na początku roku programu zgodnego z programem wychowawczym szkoły;
– prowadzenie dziennika świetlicy, w którym odnotowywane są obecności uczniów oraz tematy zajęć.

6. Szczegółowy zakres działania świetlicy określa regulamin świetlicy.

§37 (uchylony)

§38

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą ? poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§39

Kontrole przeprowadzane w szkole odbywają się w obecności dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej.

ROZDZIAŁ V
Prawa i obowiązki pracowników szkoły

§40

1. W szkole zatrudniani są nauczyciele i pracownicy obsługi.

2. Dyrektor szkoły przy zatrudnianiu nauczycieli i innych pracowników szkoły zobowiązany jest dobierać osoby, które utożsamiają się z misją wychowawczą szkoły i dają temu wyraz przez pracę i osobisty przykład w szkole i poza nią oraz poprzez realizowanie zadań edukacyjnych zgodnie z charakterem szkoły określonym w niniejszym statucie.

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

4. Nauczyciel zatrudniany jest zgodnie z Kodeksem Pracy.

5. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym są posiadane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania, które są ustalone w przepisach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

6. Nauczyciel podlega kontroli poprzez hospitację zajęć oraz sprawdzanie dokumentacji.

7. Szkoła współpracuje ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi udostępniającymi nauczycieli na zasadach indywidualnej umowy cywilnoprawnej.

§41

1. Nauczyciel szkoły w szczególności:
– realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie,
– wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie im dobrego przykładu życia w szkole i poza szkołą.

3. Nauczyciele w swoich postawach i działaniach wobec uczniów, starają się w odkrywaniu prawdy dążyć do prawdziwego spotkania osób ? nauczyciela i ucznia.

3. Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
– włączanie się w proces edukacyjny szkoły,
– prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,
– tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,
– jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,
– uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
– życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią,
– dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,
– sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów,
– mienie szkoły,
– osobiste doskonalenie zawodowe i formację.

§42

1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.

2. Realizując obowiązek, o którym mowa w pkt. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami statutowymi szkoły.

3. Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy.

4. Nauczyciel:
– przedkłada dyrektorowi program nauczania do dopuszczenia w szkole oraz proponuje podręcznik do nauczanego przedmiotu,
– może tworzyć program autorski,
– zgłasza projekty innowacji pedagogicznych i przedstawia je do akceptacji dyrektora, z zachowaniem odrębnych przepisów, w tym statutowych.

§43

1. W szkole mogą funkcjonować następujące zespoły nauczycieli:
– klasowe,
– wychowawcze,

2. Zadaniem zespołu klasowego jest współpraca:
– w zakresie wyboru programów nauczania dla danej klasy,
– w zakresie wyboru podręczników.

3. Zadaniem zespołu wychowawczego jest przygotowanie zgodnego z charakterem szkoły:
– projektu programu wychowawczego,
– spójnego z programem wychowawczym projektu programu profilaktyki.

4. W szkole mogą być zatrudnieni: pedagog, psycholog, logopeda i inni specjaliści w zależności od potrzeb uczniów i możliwości finansowych szkoły. Osoby te organizują w szkole pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla uczniów we współpracy z wszystkimi nauczycielami.

§44

1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.

2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
– tworzenie wspólnoty i atmosfery zaufania wśród wychowanków,
– otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka,
– ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła,
– współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych,
– utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach ich dzieci, włączanie rodziców w życie szkoły i dążenie do uzgodnienia wspólnej wizji wychowania,
– współdziałanie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom z oddziału klasowego.

3. Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy ? spójne z programem wychowawczym szkoły.

4. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca w porozumieniu z dyrektorem może korzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i Statutu szkoły.

§45

1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i Statutu.

2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym i określonych w Statucie, w tym praca bezpośrednio z uczniami oraz praca na rzecz wspólnoty szkolnej w wymiarze określonym przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.

§46

1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkolną. Pracownicy ci swoim przykładem i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom obraz szkoły, którego podstawą są wartości katolickie.

2. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu
i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.

3. Wszyscy pracownicy szkoły mają prawo do:
– wynagrodzenia,
– pracy w warunkach zgodnych z przepisami BHP,
– urlopu przewidzianego odrębnymi przepisami.

4. Prawa i obowiązki poszczególnych pracowników administracyjnych określa dyrektor szkoły na podstawie:
– Kodeksu Pracy,
– przepisów BHP,
– uchwał Zarządu organu prowadzącego,
– Statutów Szkół Kolegium św. Rodziny,
– Regulaminu Pracy i Regulamin Wynagradzania,
– umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

5. Pracowników administracyjnych zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

§47

1. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jest objęty ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Organ prowadzący szkołę oraz dyrektor są obowiązani do występowania w obronie nauczyciela, gdy jego uprawnienia zostaną naruszone.

ROZDZIAŁ VI
Uczniowie

§48

1. Szkoła nie posiada obwodu.

2. Szkoła jest dostępna dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.

3. Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest akceptacja przez jego rodziców (opiekunów prawnych) statutu szkoły i podpisanie umowy ze szkołą, w szczególności do oddziału dwujęzycznego może być przyjęty uczeń, który uzyskał promocję do klasy VII oraz uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, lub uczeń klasy VIII który kontynuuje naukę w oddziale dwujęzycznym.

4. Ucznia do szkoły przyjmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

5. Do szkoły może być zapisany:
– uczeń posiadający świadectwo promocji do danej klasy,
– do klasy I ? uczeń zapisany do szkoły na prośbę rodziców (opiekunów prawnych),
– uczeń zagraniczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
– uczeń zamierzający spełniać obowiązek szkolny poza szkołą po złożeniu dokumentów wymaganych ustawą.

6. Uczeń nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.

7. Wizerunek ucznia i rodziców na zdjęciach grupowych, pozyskany podczas wydarzeń szkolnych, może być opublikowany w przestrzeni szkolnej, na stronach internetowych szkoły oraz w szkolnych mediach społecznościowych.

8. Dyrektor na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej może odmówić przyjęcia ucznia do szkoły.

§49

1. Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów gdy zostanie rozwiązana umowa o kształcenie.

2. Umowa o kształcenie może zostać rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego:
– za porozumieniem stron,
– bez porozumienia stron gdy: rodzice zalegają z opłatą czesnego; uczeń nie przestrzega statutu szkoły; uczeń nie przestrzega regulaminu szkoły.

§50

1. Uczniowie mają prawo do:
– podmiotowego traktowania,
– dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,
– prowadzenia przez nauczycieli, będących przykładem moralnego postepowania,
– znajomości programu edukacyjnego szkoły,
– sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy,
– zrzeszania się w organizacjach dziecięcych i młodzieżowych w szkole,
– rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
– otrzymania pomocy w przypadku trudności,
– wpływania na życie swej klasy i szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim,
– wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,

2. Uczniowie mają obowiązek:
– przestrzegania statutu i regulaminów szkoły,
– włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne,
– systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym szkoły, uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach,
– odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,
– odnoszenia się z szacunkiem do koleżanek i kolegów oraz innych osób,
– odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,
– godnego reprezentowania swej szkoły,
– dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole
– (uchylony)
– dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju stosownie do okazji,
– udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie,
– usprawiedliwiania przez rodziców lub prawnych opiekunów w terminie do tygodnia od powrotu do szkoły w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnej ? nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
– podczas pobytu w szkole uczniowie nie używają telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych; w przypadkach uzgodnionych z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczeń powinien mieć możliwość skorzystania z telefonu.

§51

Uczniowie szkoły korzystają odpowiednio z uprawnień przysługujących uczniom szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

§52 (uchylony)

§53

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć/uroczystości pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.

2. Realizacja zadań wymienionych w ustępie 1 polega na:
– zapewnieniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP;
– zapewnieniu uczniom opieki nauczycieli podczas całego pobytu w szkole,
– zapewnieniu uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek,
– udzieleniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej,
– okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych,
– uświadomieniu uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im,
– organizowaniu spotkań z zakresu stosowania zasad bezpieczeństwa z pracownikami straży miejskiej, straży pożarnej, policji itp.,
– realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczym szkoły, zajęć przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej poprzez: propagowanie takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej; promowanie zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków; uczenie selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji; uczenie konstruktywnego prowadzenia rozmów; ograniczenie wstępu na teren budynku szkoły i dziedzińca szkolnego osobom postronnym; wyznaczenie i oznakowaniue w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych; zapewnienie uczniom opieki pielęgniarki szkolnej; bieżącą analizę przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań profilaktycznych.

ROZDZIAŁ VII
Zasady finansowania szkoły

§54

1. Nauka w Szkole jest płatna. Potrzebne środki materialne gromadzi organ prowadzący.

2. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez Urząd Miejski w Łomiankach, oraz następujących świadczeń finansowych:
– Czesne: stanowi formę okresowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego ponoszonego przez rodziców w trakcie trwania umowy o naukę; ustala się miesiąc kalendarzowy za okres w/w świadczenia; rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia i obowiązuje w tym okresie dwunastokrotna wpłata czesnego; ustala się dziesiąty dzień miesiąca jako ostateczny termin regulowania należności; wpłat dokonuje się z góry za bieżący miesiąc; wysokość czesnego ustala indywidualnie z rodzicami dyrektor szkoły.
– Opłaty za dodatkowe za zajęcia warsztatowe organizowane przez szkołę.

3. Z czesnego mogą być zwolnieni uczniowie, którzy spełniają obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

§55

1. Majątek szkoły stanowią ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze szkoły składają się:
– dotacje z subwencji oświatowej przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
– przyznane fundusze właściciela szkoły;
– darowizny; – granty, dopłaty unijne;
– dobrowolne składki rodziców;
– czesne i opłaty ustalone indywidualnie z rodzicami.

§56

Środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie działalności szkoły dysponuje organ prowadzący.

ROZDZIAŁ VIII
Rozstrzyganie sporów

§57

1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem szkoły.

2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:
– sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego,
– sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas oraz pedagog szkolny, z możliwością odwołania się stron do dyrektora szkoły,
– sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły, a także między nauczycielem (wychowawcą) a rodzicami uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły, z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego,
– sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty między nauczycielami i innymi pracownikami szkoły a dyrektorem szkoły rozwiązuje organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego,
– sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu szkolnego, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

3. Skargi, wnioski i opinie mogą być składane do dyrektora szkoły w formie ustnej oraz pisemnej.

4. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji lub złożenia pisma wyznacza termin rozmowy. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, wychowawca, pedagog szkolny lub katecheta.

 ROZDZIAŁ IX
Wewnątrzszkolny System Oceniania

§58

Regulamin oceniania uczniów został sformułowany na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

§59

Ocenianiu podlegają:

1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

2. Zachowanie ucznia. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

3. W pracy szkoły ? o ile to możliwe – stosuje się dwa sposoby oceniania:
– ocenianie bieżące,
– ocenianie śródroczne.

§60

1. Ocenianie bieżące ma za cel:
– śledzenie i wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia;
– informowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie jak i zauważonych brakach;
– wskazywanie sposobów uzupełniania braków oraz metod samokształcenia;
– motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
– pomaganie uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
– umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Ocenianie śródroczne ma za cel:
– określenie stopnia opanowania wymaganych osiągnięć na danym etapie kształcenia;
– informowanie uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o efektach kształcenia i zachowaniu ucznia.

3. Ocenianie ma charakter jawny zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

§61

1. Ocenianie bieżące może odbywać się za pomocą:
– sprawdzania prowadzenia ćwiczeń i zeszytów;
– odpowiedzi ustnych ucznia;
– krótkich sprawdzianów pisemnych;
– obserwacji sposobów przygotowania się ucznia do zajęć i aktywności w trakcie ich prowadzenia.

2. Ocenianie śródroczne odbywa się za pomocą:
– egzaminów klasyfikacyjnych;
– sprawdzianów i testów obejmujących treści kształcenia kilku działów programu;
– zadań dodatkowych, np. referatów, projektów, udziału w konkursach przedmiotowych, działań twórczych itp.

§62

1. Rada Pedagogiczna przyjmuje skalę i sposób formułowania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych zgodnie z rozporządzeniem cytowanym w § 58.

2. W klasach I?III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. W trakcie roku szkolnego uczniowie otrzymują karty pracy będące wykazem umiejętności i wiadomości. Karty te pełnią funkcję informacyjną, samokontrolną, są podstawą do sformułowania przez wychowawcę oceny opisowej.

3. W klasach I?III osiągnięcia uczniów nie podlegają ocenienie lub nagradzane są za pomocą umownych znaczków.

4. W klasach I?III ocena z religii jest wystawiana według skali ocen przyjętej dla pozostałych etapów kształcenia.

5. Uczniom klas IV ? VIII wystawiane są oceny według skali 1?6.

6. Ocena niedostateczna – 1 (ndst.):
– uczeń nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem, rezygnuje z oferowanej pomocy;
– wykazuje negatywną postawę w stosunku do przedmiotów (np. nie przynosi zeszytu, podręcznika, nie odrabia zadań, nie przynosi niezbędnych przyborów);
– uczeń nie opanował podstaw programowych z przedmiotu, co nie pozwala na dalsze poszerzanie wiedzy.

7. Ocena dopuszczająca ? 2 (dop.):
– uczeń słabo opanował podstawy programowe z przedmiotu, realizowanie programu jest możliwe tylko przy współpracy z nauczycielem i rodzicami;
– wykazuje minimalną chęć do pracy i na bieżąco korzysta z pomocy nauczyciela.

8. Ocena dostateczna ? 3 (dst.):
– uczeń opanował podstawy programowe przedmiotu w stopniu przeciętnym, potrafi w sposób bierny odtwarzać zdobyte wiadomości;
– wykonuje polecenia nauczyciela związane z pracą na lekcji.

9. Ocena dobra ? 4 (db.):
– uczeń opanował materiał objęty podstawami programowymi, potrafi samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy;
– wykazuje chęć do pracy.

10. Ocena bardzo dobra ? 5 (bdb.):
– uczeń w stopniu pełnym opanował materiał objęty podstawami programowymi, umie samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę;
– przy pomocy nauczyciela stara się zdobyć dodatkową wiedzę wykraczającą poza program nauczania;
– wykazuje zaangażowanie i zainteresowanie przedmiotem.

11. Ocena celująca ? 6 (cel.):
– uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz samodzielnie zdobywa dodatkową wiedzę wykraczającą poza podstawy programowe, również w ramach zajęć poza szkolnych lub innych formach edukacyjnych;
– bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, lub jest czynnym zawodnikiem klubu sportowego;
– aktywnością wyróżnia się na tle klasy:
– stara się zainteresować przedmiotem innych,

12. Dopuszcza się stosowanie „+” i „-” przy ocenach bieżących i okresowych.

13. W klasach IV-VIII podstawą do wystawiania ocen klasyfikacyjnych są stopnie bieżące uzyskane z różnych form sprawdzania wiedzy.

14. Oceny semestralne wystawiane są na podstawie co najmniej czterech ocen bieżących. W przypadku przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 godz. tygodniowo dopuszcza się wystawienie oceny śródrocznej na podstawie co najmniej 3 ocen bieżących. Oceny bieżące powinny być wystawiane systematycznie.

15. Ocena roczna jest wystawiana na podstawie dwóch ocen śródrocznych.

16. Stopień celujący może otrzymać uczeń, który osiąga maksymalny poziom wiedzy określony w podstawie programowej.

17. Uczeń powinien być oceniony na podstawie różnych form wypowiedzi:
– kartkówka ? krótkie, pisemne sprawdzenie wiadomości z aktualnie realizowanych punktów z karty pracy, nie musi być zapowiedziana i nie wymaga uprzedniego powtórzenia na lekcji;
– sprawdzian ? forma pisemna trwająca od 45 do 90 min., stanowi podsumowanie danego działu lub całej karty pracy. Sprawdziany mogą być miesięczne, śródroczne i roczne, wymagają zapowiedzenia co najmniej na tydzień przed i powtórzenia materiału na lekcji, ocena zapisywana jest na czerwono do dziennika;
– odpowiedź ustna ? obejmuje dłuższą lub krótszą wypowiedź z aktualnie realizowanego materiału lub zapowiedzianej powtórki, obejmuje również podstawowe pojęcia z danego przedmiotu;
– formy aktywności ? samodzielna praca na lekcji, przygotowanie dodatkowych informacji i materiałów pomocniczych na lekcję, zaangażowanie w lekcję;
– zadanie domowe ? samodzielna pisemna lub ustna praca wykonywana w domu, mająca na celu utrwalenie nabytych wiadomości bądź przygotowanie do nowych tematów;
– praca dodatkowa ? dobrowolne i samodzielne przygotowanie i prezentacja prac własnych na lekcji, realizowanie materiału wykraczającego poza program nauczania, udział w konkursach.

18. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

19. Punktacja za prace pisemne jest jednakowa dla wszystkich przedmiotów:

0 29 % niedostateczny 1
30 50 % dopuszczający 2
51 65 % dostateczny 3
66 85 % dobry 4
86 96 % bardzo dobry 5
97 100 % celujący 6

20. Uczeń, nie realizujący obowiązku szkolnego poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

21. Uczeń, realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

22. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

§63

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry.

2. Semestry o których mowa w pkt. 1 kończą się Rada Pedagogiczną klasyfikacyjną, na której zatwierdzane są odpowiednio oceny śródroczne i roczne w klasach IV-VIII oraz roczne oceny opisowe w klasach I-III

3. Ocenianie bieżące może odbywać się na każdych zajęciach w semestrze.

4. O szczegółowych terminach oceniania bieżącego decyduje nauczyciel przedmiotu.

5. Ocenianie śródroczne odbywa się w ciągu roku szkolnego po zakończonym dziale programu lub kilku działach.

6. O szczegółowych terminach przeprowadzania oceniania śródrocznego decyduje nauczyciel i informuje o tym uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem.

7. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych odbywa się na koniec pierwszego semestru. Oceny te nie są średnimi arytmetycznymi ocen bieżących, ponieważ te mogą mieć różną wagę.

8. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych rocznych odbywa się na koniec roku szkolnego. Oceny te nie są średnimi arytmetycznymi ocen bieżących, ponieważ te mogą mieć różną wagę.

9. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny poza szkołą oceniani są na koniec roku szkolnego na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych.

§64

1. Nauczyciel dokumentuje ocenianie bieżące i okresowe w dzienniku lekcyjnym.

2. Nauczyciel ma obowiązek opisać w dzienniku rodzaj ocenianej aktywności ucznia poprzez wydzielenie istniejących rubryk lub wklejenie własnej karty obserwacji.

3. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać testy i sprawdziany okresowe przez cały rok szkolny i na życzenie rodziców udostępnić je do wglądu.

4. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z programu nauczania.

5. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. W takim wypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ?zwolniony?.

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się wówczas ?zwolniony?.

7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W powyższych przypadkach w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ?zwolniony?.

8. Nauczyciel ma obowiązek odnotować ocenę końcową ucznia w jego arkuszu ocen.

§65

1. Oceny semestralne i roczne wymagają zatwierdzenia uchwałą rady pedagogicznej.

2. O przewidywanych ocenach, o których mowa w pkt. 1 uczniowie i jego rodzice (prawni opiekunowie) winni być poinformowani na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego. W razie braku możliwości osobistego poinformowania rodziców, nauczyciel informuje ich pisemnie.

§66

1. Na koniec semestru dokonywana jest klasyfikacja ucznia z danego zajęcia edukacyjnego.

2. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele szkoły.

3. Oceny śródroczne i roczne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.

4. Ocena roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

5. Klasyfikowanie śródroczne i roczne przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu poprzedzającym ferie.

6. Uczniowie spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskują roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły.

7. Egzaminy klasyfikacyjne o których mowa w pkt. 6 mogą być wieloczęściowe, w terminie lub terminach ustalonych wspólnie przez dyrektora szkoły i rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.

8. W szczególnych przypadkach na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dyrektor szkoły może zarządzić przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego o którym mowa w pkt. 6 w miejscu zamieszkania ucznia lub innym wskazanym przez rodziców. W takim przypadku odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia ponoszą rodzice (opiekunowie prawni).

9. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w roku szkolnym.

§67

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

2. Uczeń nieklasyfikowany z danego przedmiotu może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony z dowolnej liczby przedmiotów, w przypadku uczniów zagranicznych może być przeprowadzony w ich ojczystym języku.

4. Egzaminy klasyfikacyjne zdaje również uczeń:
– realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki;
– spełniający obowiązek szkolny poza szkołą,

5. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 nie obejmuje przedmiotów: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych,

6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 może być przeprowadzony z zajęć technicznych, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego i religii na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) złożoną do dyrektora szkoły, z zachowaniem postanowień ust. 9 Statutu szkoły.

7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

8. W czasie egzaminu mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z muzyki, techniki, informatyki, plastyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym i uzgodnionym terminie:
– z przyczyn usprawiedliwionych, może przystąpić do tego egzaminu w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły;
– z przyczyn nieusprawiedliwionych, nie może przystąpić do tego egzaminu w terminie dodatkowym. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego ma status ucznia nieklasyfikowanego i w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

12. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz informacje o ustnych wypowiedziach ucznia.

13. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskał oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.14. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

14. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.15. 15. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

16. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

17. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
– dyrektor szkoły podstawowej albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze ? jako przewodniczący komisji;
– nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ? jako egzaminujący;
– nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne ? jako członek komisji.

18. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

19. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.

20. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

21. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

22. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§68

1. Egzamin sprawdzający ma prawo zdawać uczeń, jeżeli proponowana przez nauczyciela ocena śródroczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów) zaniżona.

2. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować (na piśmie) do dyrektora szkoły o podwyższenie oceny śródrocznej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

3. We wniosku należy uwzględnić ocenę, o którą ubiega się uczeń.

4. Warunkiem ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana jest:
– systematyczna praca ucznia na lekcjach (brak uwag o nieprzygotowaniu do lekcji);
– napisanie wszystkich sprawdzianów w danym semestrze;
– wszystkie prace klasowe napisane na ocenę co najmniej przewidywaną.

5. Uczeń może ubiegać się o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej.

6. Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosku, odrzuca go bądź przekazuje nauczycielowi danego przedmiotu.

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń wnioskuje o podwyższenie oceny przekazuje w formie pisemnej zakres materiału i wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania wyższych niż przewidywano ocen klasyfikacyjnych.

8. Uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do egzaminu sprawdzającego w terminie nie późniejszym, niż 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

9. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin z j. polskiego i j. obcych może mieć formę pisemną i ustną.

10. Pisemny egzamin sprawdzający przeprowadza i ocenia nauczyciel szkoły.

11. Śródroczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego nie może być niższa od przewidywanej.

§69

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

3. Ocenie z zachowania nie podlega uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą.

4. Ocena zachowania ucznia wyraża w szczególności opinię szkoły o:
– stopniu wywiązywania się z obowiązków ucznia;
– postępowaniu zgodnym z dobrem społeczności szkolnej;
– dbałości o honor i tradycje szkoły;
– dbałości o piękno mowy ojczystej;
– dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
– godnym, kulturalnym zachowaniu się w szkole i poza nią;
– okazywaniu szacunku innym osobom.

5. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na :
– oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
– promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły (jeden raz).

6. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

§70

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń który:
– wzorowo wypełnia obowiązki szkolne;
– samodzielnie rozwija zainteresowania i uzdolnienia;
– zawsze jest przygotowany do zajęć;
– systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział;
– dba o kulturę słowa i higienę osobistą;
– godnie reprezentuje szkołę w środowisku;
– bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych;
– jest uczciwy w codziennym postępowaniu;
– uzupełnia zaległości w nauce spowodowane nieobecnością;
– jest inicjatorem imprez klasowych i szkolnych;
– wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów;
– wyróżnia się kulturą osobistą, jest koleżeński i życzliwy dla innych uczniów;
– uważnie słucha i wypełnia polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły;
– dba o estetyczny wygląd swój i klasy.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:
– systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział;
– wkłada maksymalnie dużo wysiłku i osiąga bardzo dobre i dobre wyniki w nauce;
– uzupełnia zaległości w nauce spowodowane nieobecnością;
– bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły;
– wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów;
– jest koleżeński i życzliwy dla innych uczniów;
– wyróżnia się kulturą osobistą;
– uważnie słucha i wypełnia polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły;
– dba o estetyczny wygląd swój i klasy.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:
– systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział;
– osiąga wyniki w nauce na miarę swych możliwości;
– wywiązuje się z podjętych zadań;
– dba o mienie klasy i szkoły;
– używa kulturalnego języka;
– z szacunkiem odnosi się do uczniów i pracowników szkoły;
– dba o estetyczny wygląd;
– jest przygotowany do zajęć.

4. Ocenę poprawną może otrzymać uczeń który:
– z reguły jest przygotowany do zajęć;
– po zwróceniu uwagi przez nauczyciela zmienia swoje postępowanie;
– prowadzi zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń zgodnie z wymaganiami nauczyciela, przeważnie odrabia prace domowe;
– stara się być kulturalny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły;
– przestrzega zasad higieny osobistej;
– przestrzega zasad porządkowych, nie niszczy mienia szkoły i kolegów;
– nie zawsze wywiązuje się powierzonych mu zadań.

5. Ocenę nieodpowiednią może otrzymać uczeń który:
– niesystematycznie uczęszcza na zajęcia;
– często jest nieprzygotowany do lekcji;
– nie prowadzi zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń zgodnie z wymogami nauczyciela, często nie odrabia prac domowych;
– jest niekulturalny w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły;
– niszczy mienie szkolne i prywatne;
– przynosi do szkoły przedmioty zagrażające zdrowiu i życiu innych osób,

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń który:
– ulega nałogom;
– wagaruje;
– jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i dorosłych;
– swym postępowaniem wywiera zły wpływ na kolegów;
– znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi;
– jest sprawcą pobić, kradzieży, wymuszeń;
– pomimo uwag nauczyciela niszczy mienie szkolne i prywatne;
– utrudnia prowadzenie zajęć.

7. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o:
– swoje własne różnorodne spostrzeżenia;
– uwagi zapisane przez innych nauczycieli w dzienniku lekcyjnym, bądź dzienniczku ucznia;
– ustne opinie nauczycieli o zachowaniu ucznia;
– wniosek członka Rady Pedagogicznej o nieodpowiednią ocenę zaopatrzony w uzasadnienie, udokumentowany w protokole rady pedagogicznej;
– samoocenę ucznia;
– opinie uczniów danej klasy po przypomnieniu kryteriów przyznawania ocen z zachowania.

8. Uzyskanie nagannej oceny zachowania może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o naukę oraz spowodować skreślenie z listy uczniów w drodze postępowania administracyjnego.

9. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

10. Wychowawca, który wystawił ocenę naganną ze sprawowania zobowiązany jest przedstawić uzasadnienie swej decyzji Radzie Pedagogicznej. Ze względu na skutki praktyczne, jakie pociąga za sobą naganna ocena ze sprawowania Rada Pedagogiczna ma obowiązek wyrazić swą opinie o uczniu, który tę ocenę otrzymał. Ocena naganna wystawiona przez wychowawcę nabiera mocy po zatwierdzeniu jej przez Radę Pedagogiczną.

11. Oceną ?wyjściową? dla każdego ucznia, którego zachowanie nie wzbudza zastrzeżeń jest ocena dobra. Uzyskanie oceny bardzo dobrej i wzorowej wymaga od ucznia podjęcia dodatkowych wysiłków. Zastrzeżenia do zachowania ucznia powodują obniżenie oceny do poprawnej, nieodpowiedniej lub nagannej.

12. Oceny roczne z zachowania zostają wystawione na podstawie dwóch ocen śródrocznych.

§71

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować (na piśmie) do wychowawcy klasy o podwyższenie śródrocznej oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego śródrocznej oceny zachowania.

2. We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę o jaką uczeń się ubiega.

3. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku:
– zaistnienia nowych okoliczności, np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, pracy społecznej na rzecz środowiska, wolontariacie itp.
– otrzymania pochwały dyrektora szkoły;
– pozytywnej opinii samorządu uczniowskiego;
– braku uwag negatywnych, godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień w okresie ubiegania się o podwyższoną ocenę.

4. Wychowawca klasy ponownie analizuje warunki spełnienia przez ucznia kryteriów i ustala ostateczną ocenę. Śródroczna ocena zachowania nie może być niższa od przewidywanej.

§72

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję i przeprowadza postępowanie zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

§73

1. W szkole, w klasie VIII jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej.

2. Egzamin o który mowa w pkt. 1, § 73 jest przeprowadzany zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Uczeń kończy szkołę, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu o którym mowa w 1, § 73.

 ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe

§74

1. Statut szkoły jest nadawany przez organ prowadzący.

2. Zmieniony tekst Statutu szkoły Kolegium św. Rodziny jest przedstawiany każdorazowo do wiadomości społeczności szkolnej.

§75

Szkoła prowadzi dokumentację oraz wydaje świadectwa i legitymacje uczniowskie zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§76

Szkoła posługuje się pieczęciami urzędowymi z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciami zwykłymi.

§77

1. Szkoła ulega likwidacji decyzją organu prowadzącego.

2. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez organ prowadzący.

3. O zamiarze i przyczynach likwidacji szkoły organ prowadzący powiadomi władze oświatowe i gminne na 6 miesięcy przed terminem likwidacji.

4. Szkoła może ulec likwidacji z końcem roku szkolnego.

5. W przypadku likwidacji majątek szkoły zostaje przeznaczony na cele określone przez organ prowadzący.

6. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły zostaje przekazana Kuratorowi Oświaty.

§78

1. Postanowienia niniejszego Statutu Kolegium Św. Rodziny są obowiązujące dla wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z chwilą podpisania umowy o naukę oraz przez cały okres jej trwania.

2. Działania na rzecz obniżenia poziomu szkoły, podważanie jej dobrego imienia i autorytetu, prowadzącego do destabilizacji harmonijnej współpracy społeczności szkolnej, jak również zatracenia jej charakteru będą traktowane jako najcięższe wykroczenie przeciw statutowi i stanowią podstawę do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o naukę.

3. Działania niezgodne z postanowieniami niniejszego Statutu Kolegium Św. Rodziny spowodują wszczęcie postępowania o wypowiedzenie umowy o naukę.

§79

Sprawy nie uregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§80

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

___________

Ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 r. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), oraz w wykonaniu zadań określonych w art. 5, pkt. 2. statutu Fundacji Pomoc Rodzinie z siedzibą w Łomiankach przy ul. K. K. Baczyńskiego 9, REGON 012872363, NIP 1181240546, zarejestrowanej pod numerem 0000151624 Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kilka ważnych informacji

  • Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące są placówkami niepublicznymi z uprawnieniami szkół publicznych.
  • Kolegium Św. Rodziny nie posiada obwodu.
  • Kolegium jest dostępne dla dzieci i młodzieży.
  • Warunkiem przyjęcia ucznia jest akceptacja przez jego rodziców (opiekunów prawnych) Statutu Kolegium i wpłacenie jednorazowej opłaty.

Przejdź do rekrutacji

1. Początek Roku Szkolnego 1 września 2023 r.
2. Początek warsztatów w klasach I – III 18 września 2023 r.
3. Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego 20 września 2023 r.
4. Początek warsztatów w klasach IV – VIII 25 września 2023 r.
5. Egzaminy klasyfikacyjne Od 17 października  2023 do 31  maja 2024
6. Uroczystość Wszystkich Świętych 01 – 03 listopada 2023 r. (dni wolne)
7. Boże Narodzenie – przerwa świąteczna 25 grudnia 2023 r. – 07 stycznia 2024  (dni wolne)
8. Święta Wielkanocne  – przerwa świąteczna 28 marca 2024 – 02 kwietnia 2024 (dni wolne)
9. Egzaminy ósmoklasisty 14 – 16 maja 2024 r.
10. Boże Ciało 30-31 maja 2024 r. (dni wolne)
11. Noc w Kolegium, rajd rowerowy 8-9 czerwca 2024 r.
12. Msza święta na zakończenie roku szkolnego 20 czerwca 2024 r.

Uprzejmie zawiadamiamy, że za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę w wysokości:
– duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł
– duplikat świadectwa – 26,00 zł

Osoba zainteresowana składa w sekretariacie Kolegium podanie z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa.

Do podania należy załączyć:
– dowód wpłaty;
– aktualne zdjęcie w rozmiarze 3 cm / 4 cm (dotyczy prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej);
– zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).

Opłatę z odpowiednim opisem: imię i nazwisko ucznia/absolwenta ? DUPLIKAT LEGITYMACJI/ŚWIADECTWA należy wnieść na rachunek bankowy:

FUNDACJA POMOC RODZINIE
K.K. Baczyńskiego 9
05-092 Łomianki

Bank Zachodni WBK S.A. w Łomiankach
39 1090 1014 0000 0001 3740 555

Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem odbioru dokumentu przez osobę zainteresowaną.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (DZ. U. z 2018 r., poz. 939) oraz Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)