Kilka ważnych informacji

  • Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące są placówkami niepublicznymi z uprawnieniami szkół publicznych.
  • Kolegium Św. Rodziny nie posiada obwodu.
  • Kolegium jest dostępne dla dzieci i młodzieży.
  • Warunkiem przyjęcia ucznia jest akceptacja przez jego rodziców (opiekunów prawnych) Statutu Kolegium i wpłacenie jednorazowej opłaty.

Etapy rekrutacji:

Telefonicznie lub mailowo należy umówić się na spotkanie rekrutacyjne.

W spotkaniu uczestniczą oboje rodziców oraz Dyrektor Kolegium Św. Rodziny.

W przypadku przyjęcia do liceum, w rozmowie uczestniczy również zainteresowany uczeń.

Poniżej znajdują się wnioski do pobrania, które należy czytelnie wypełnić i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w sekretariacie Kolegium. Jeden wniosek dotyczy jednego ucznia.

Wraz z pobranymi ze strony  i wypełnionymi dokumentami należy dostarczyć oryginał ostatniego świadectwa promocyjnego ucznia, orzeczenia, opinie PPP, jeśli uczeń takie posiada i zdjęcie do legitymacji w rozmiarze 3×4 cm.

Prosimy o dokonanie opłaty rekrutacyjnej na poniższe dane.

Fundacja Pomoc Rodzinie
Nr konta:  39 1090 1014 0000 0001 3740 5551
tytułem: Na cele statutowe Kolegium św. Rodziny
Opłatę można uregulować również  w Sekretariacie Kolegium.

Proces przyjęcia ucznia do Kolegium kończy się wraz ze złożeniem potwierdzenia wpłaty wpisowego w sekretariacie Kolegium i wydaniem decyzji Dyrektora na spełnianie odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego bądź nauki poza szkołą.

Konsultacje przedmiotowe oraz egzaminy końcowe są przeprowadzane bezpłatnie.

Korzystanie z warsztatów oraz tutoringu przez ucznia jest odpłatne wg aktualnego cennika dostępnego w sekretariacie Kolegium.