Tymczasowe zmiany w przepisach

Zgodnie z §13 pkt 16. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zmianami do tego rozporządzenia (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657 i 781) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a. Ustawy Prawo Oświatowe – oznacza to, że nie jest teraz potrzebna opinia z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, aby uzyskać zgodę na nauczanie pozaszkolne.