POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych zbieranych jest Kolegium Świętej Rodziny
z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. K. K. Baczyńskiego 9 (zwanym dalej Administratorem), którego organem prowadzącym jest Fundacja Pomoc Rodzinie
w Łomiankach (05-092), ul. K. K. Baczyńskiego 9 wpisana do stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151624, posiadającą REGON: 012872363, NIP: 1181240546.

ZBIERANE INFORMACJE
Informacje są zbierane poprzez:
• wprowadzanie danych w formularzu kontaktowym,
• pocztę elektroniczną wysłaną na adres Administratora,
• wysłanie dokumentacji na adres Administratora lub na adres poczty elektronicznej Administratora,
• gromadzenie danych na serwerach Administratora.

ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
Podstawą zbierania danych jest dobrowolne ich podanie przez użytkownika za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej, za pośrednictwem wiadomości email wysłanych na adres Administratora, za pomocą dokumentów złożonych osobiście lub wysłanych drogą pocztową.
Dane zbierane przez Administratora:
• imię i nazwisko ucznia, rodzica,
• adres email ucznia, rodzica,
• data i miejsce urodzenia, PESEL ucznia
• nr telefonu ucznia, rodzica
• miejsce zamieszkania ucznia, rodzica,
• dane szkoły do której uczęszczał uczeń i szkoły rejonowej,
• informacje o potrzebie kształcenia specjalnego.
Strona internetowa ksr.edu.pl może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
• wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie, w szczególności odpowiedź na zapytanie
w trybie dostępu do informacji publicznej,
• realizacja ustawowych i statutowych zadań placówki oświatowej,
• kontaktowanie się z użytkownikiem w bieżących sprawach, w tym odpowiadania na pytania dotyczące usług Administratora i przedstawianie usług Administratora,
• bronienia się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową,
• realizacja działań informacyjnych i promocyjnych Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa, zaś
w zakresie prawnie uzasadnionych interesów do czasu wniesienia sprzeciwu, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane gdy taki obowiązek wynika
z przepisów obowiązującego prawa, m.in. organom państwowym.
Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora, np.: usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych; obsługi poczty tradycyjnej; usług prawnych lub doradczych.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Mają Państwo następujące prawa:
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich danych ze względu na szczególną sytuację,
• dostępu do Swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania Swoich danych osobowych,
• żądania usunięcia Swoich danych osobowych
• żądania ograniczenia przetwarzania Swoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym [email protected]. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Łukasz Kowalski.
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES
Nasza strona wykorzystuje absolutnie niezbędne cookies i podobne do nich technologie do obsługi użytkowników i świadczenia im spersonalizowanych usług. Używamy również cookies opcjonalnych dla potrzeb dalszej personalizacji i podnoszenia jakości obsługi użytkowników, prowadzenia badań analitycznych.
Zaznaczając cookies opcjonalne jako aktywne, użytkownik zgadza się na umieszczanie przez nas tych plików na swoim urządzeniu. Użytkownik może zarządzać ustawieniami cookies lub wycofać zgodęna cookies opcjonalne w dowolnym momencie, klikając link „Dostosuj cookies”. Wybór pewnych preferencji może oznaczać brak możliwości wykorzystania wszystkich funkcjonalności strony lub personalizacji obsługi.
Niezbędne (wymagane)
Zawsze aktywne
Te pliki cookie są niezbędne do działania strony internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, które stanowią żądanie usług, takie jak ustawienie preferencji prywatności lub wypełnianie formularzy.
Analityczne (opcjonalne)
Te pliki cookie pozwalają nam śledzić analizy poprzez zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Mogą być ustawione przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, aby pomóc nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie internetowej.
Strona ksr.edu.pl korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Inc. “(“Google”). Google Analytics używa “cookies” w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe.

LOGI SERWERA
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu
w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
1. czas nadejścia zapytania,
2. czas wysłania odpowiedzi,
3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
6. informacje o przeglądarce użytkownika,
7. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą, jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.