Warsztaty dla uczniów 4 – 8 SP

 • Cykl warsztatów dla uczniów rozpoczyna się 22 września 2022 r. i trwa do 28 kwietnia 2022 r.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę w niewielkich grupach
 • Istnieje możliwość zakupu obiadu po wcześniejszym złożeniu zamówienia i opłaty w sekretariacie. Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 9.30

Zapisy:

e-mail: [email protected]
tel.: 885 373 381

Miesięczny koszt zajęć uzależniony jest od ilości wybranych warsztatów.

Osoba prowadząca: mgr Aneta Kądzielska

Osoba prowadząca: mgr Magdalena Perłowska

Osoba prowadząca: mgr Paulina Gacyk

Warsztaty prowadzone interdyscyplinarnie – poza historią poruszymy również tematykę związaną z językiem polskim oraz filozofią.

Na zajęciach odpowiemy sobie na pytanie, co nam dała starożytność oraz odkryjemy skarby średniowiecza. Opowiemy sobie o epoce renesansu i Polsce w czasach tworzenia Konstytucji 3 Maja. Będziemy pracować na tekstach kultury, obrazach, źródłach, mapach, itp.

Osoba prowadząca: dr Marta Kowalska

Celem zajęć będzie przybliżenie uczniom kluczowych dla danego poziomu nauczania zagadnień matematycznych oraz pokazanie ich praktycznych zastosowań. Zajęcia opracowane zostały, aby aktywizować i rozwijać rozumowanie matematyczne uczniów bez podawania gotowych definicji. Głównymi metodami prowadzenia zajęć będą metody czynne ? warsztatowe. Rozbudzają one zaciekawienie i zainteresowanie ucznia, a także uruchamiają spontaniczną aktywność. Metody czynne łączone będą z metodami słownymi, a także problemowymi i zadaniowymi.
Podczas warsztatów będą wykorzystywane następujące formy pracy:
– prace związane z doświadczeniem i eksperymentowaniem (praca na modelach: brył, figur płaskich, osi liczbowej, wagą szalkową, kolorowymi taśmami do budowy kątów, modelami Singapur Math);
-gry dydaktyczne np. Karty Grabowskiego, bingo matematyczne, matematyczne domino (z różnych działów i poziomów), gry kościane, klocki do układania figur płaskich i przestrzennych;
– scenki rodzajowe, pantomima , kalambury;
– konkursy, quizy.

Materiał zajęć obejmuje kluczowe obszary edukacji matematycznej zawartej w podstawie programowej dla klas IV-V:
– Działania na liczbach naturalnych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie);
– Działania na liczbach naturalnych (dzielenie, kolejność wykonywania działań);
– Oś liczbowa i działania na liczbach całkowitych;
– Zapis rzymski liczb, obliczenia zegarowe i kalendarzowe;
– Zbieranie i prezentowanie danych liczbowych;
– Geometria płaska ? punkt, odcinek, prosta;
– Geometria płaska – kąty;
– Geometria płaska ? wielokąty i ich własności;
– Geometria płaska – trójkąty, czworokąty ? pole powierzchni i obwód;
– Ułamki zwykłe;
– Ułamki dziesiętne;
– Graniastosłupy ? systematyka i siatki;
– Graniastosłupy – pole powierzchni i objętość.

Osoba prowadząca: mgr Beata Basińska

Matematyczna Odyseja – program warsztatów obejmuje omówienie w autorski i przystępny sposób kluczowych zagadnień z zakresu arytmetyki, algebry i geometrii na poziomie klasy 5 i 6 szkoły podstawowej. Daje to możliwość powtórzenia wiadomości i przećwiczenia nabytych umiejętności przed końcoworocznym egzaminem kwalifikacyjnym.

Podczas zajęć, które będą odbywać się dwa razy w tygodniu: stacjonarnie i on-line, uczestnicy będą zdobywać wiedzę z zakresu matematyki osadzoną w kontekście historycznym i filozoficznym oraz nabywać umiejętności matematyczne stosowane w praktycznych sytuacjach.

Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość nie tylko zmierzyć się z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi, ale także zagadkami logicznymi i zadaniami z konkursu -Kangur matematyczny.

Ramowy program:

– Króliki Fibonacciego (liczby naturalne, całkowite i wymierne, działania na liczbach całkowitych);
– Pan Morse i system dwójkowy (systemy liczbowe: dziesiętny i dwójkowy; dzielenie z resztą; cechy podzielności liczb);
– Mierzenie, mierzenie i jeszcze raz mierzenie (miary długości i ich przeliczanie, stosunek liczb);
– Liczby ABSURDALNE i polowanie na Pana X (liczby wymierne i niewymierne, liczby przeciwne i odwrotne, działania algebraiczne);
– Cienie Talesa (Podobieństwo i proporcja, skracanie ułamków zwykłych);
– Czekolady Pitagorasa, mniam (:P) (twierdzenie pitagorasa, pojęcia: przyprostokątne, przeciwprostokątna; potęgowanie);
– Podwajamy stawkę! (potęgowanie, wzrost wykładniczy, podstawa potęgi, wykładnik potęgi);
– Bitwy Kartezjusza (płaszczyzna kartezjańska, układ współrzędnych; liczba odcięta i rzędna; wykresy, grafy; wykres kartezjański);
– Strażnicy greckiego Pi (obwód, pole – kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło);
– Skrupulant Euklides (Miary kątów figur: trójkąty, prostokąty i wielokąty);
– Kwadrat w przestrzeni (pojęcie objętości, obliczanie objętości prostopadłościanów i ostrosłupów);
– Wspaniała piątka (figury foremne).

Osoba prowadząca: dr Andrzej Waleszczyński

Celem zajęć będzie przybliżenie uczniom kluczowych dla danego poziomu nauczania zagadnień matematycznych oraz pokazanie ich praktycznych zastosowań. Zajęcia opracowane zostały, aby aktywizować i rozwijać rozumowanie matematyczne uczniów bez podawania gotowych definicji. Głównymi metodami prowadzenia zajęć będą metody czynne – warsztatowe. Rozbudzają one zaciekawienie i zainteresowanie ucznia, a także uruchamiają spontaniczną aktywność. Metody czynne łączone będą z metodami słownymi, a także problemowymi i zadaniowymi.
Podczas warsztatów będą wykorzystywane następujące formy pracy:
– prace związane z doświadczeniem i eksperymentowaniem (praca na modelach: brył, figur płaskich, osi liczbowej, wagą szalkową, kolorowymi taśmami do budowy kątów, modelami Singapur Math);
-gry dydaktyczne np. Karty Grabowskiego, bingo matematyczne, matematyczne domino (z różnych działów i poziomów), gry kościane, klocki do układania figur płaskich i przestrzennych;
– scenki rodzajowe, pantomima , kalambury;
– konkursy, quizy.

Materiał zajęć obejmuje kluczowe obszary edukacji matematycznej zawartej w podstawie programowej dla klas VI-VII:
– Działania na liczbach całkowitych (dodawanie i odejmowanie);
– Działania na liczbach całkowitych (mnożenie, dzielenie, kolejność działań);
– Działania na ułamkach (dodawanie i odejmowanie);
– Działania na ułamkach (mnożenie i dzielenie);
– Potęgi i pierwiastki;
– Procenty;
– Wyrażenia algebraiczne;
– Równania;
– Figury płaskie i ich własności;
– Pola figur płaskich;
– Plan, mapa skala;
– Prędkość, droga, czas;
– Bryły – systematyka, pole powierzchni i objętość.

Osoba prowadząca: mgr Beata Basińska

Przyroda to nauka o otaczającym nas świecie, świecie w którym żyjemy, a także o jego funkcjonowaniu, zależnościach ? i cudzie istnienia. Podczas warsztatów będziemy zgłębiać jej tajniki ?.

Tematyka warsztatów:
– Substancje wokół nas ? woda – cudowna substancja, składnik przyrody nieożywionej i ożywionej. Budowa i właściwości wody. Stany skupienia substancji w przyrodzie.
– Organizmy żywe i ich budowa. Zawartość i rola wody dla życia na Ziemi.
– Procesy życiowe organizmów – określające ich naturę: trawienie, oddychanie, poruszanie, rozmnażanie, wydalanie, wchłanianie.
– Zdrowy styl życia – jak się uczyć, odpoczywać, odżywiać?.
– Krajobraz – miejsce do życia, co go tworzy?
– Woda – środowisko życia organizmów: Jak organizmy przystosowują się do życia wodzie. Woda jako składnik organizmów żywych. Woda jako rozpuszczalnik.
– Życie w kropli wody – obserwacje mikroskopowe. Obieg wody w przyrodzie.
– Substancje wokół nas: powietrze ? składnik przyrody nieożywionej. Powietrze jest gazem ? co to znaczy. Powietrze jako mieszanina gazów. Tlen ? składnik powietrza. Oddychanie. Dlaczego i jak oddychamy ? rola powietrza w wymianie gazowej.
– Ziemia nasza planeta. Ziemia, gleba, skorupa ziemska ? różnice i podobieństwa. Jak powstaje gleba. Mieszkańcy gleby?.tu poznamy różne organizmy. Degradacja gleb – kto i dlaczego.
– Ziemia w niebezpieczeństwie ? praca metodą projektu.
– Ogień jeden z żywiołów – spalanie i utlenianie jako procesy zachodzące w każdej komórce?.trochę więcej dla ciekawskich.

Osoba prowadząca: mgr Iwona Bazydło

Na zajęciach poznamy podstawowe procesy kształtujące wygląd Ziemi. Dowiemy się, jak powstaje deszcz, śnieg, tęcza, dlaczego wieje wiatr, dlaczego w Polsce nie rosną banany. Będziemy przyglądać się Ziemi z kosmosu – jak porusza się, jakie są tego następstwa. Spojrzymy na różne krajobrazy na Ziemi.

Osoba prowadząca: mgr Marta Konfederak

Na zajęciach poznamy podstawowe procesy kształtujące wygląd Ziemi. Dowiemy się, jak powstaje deszcz, śnieg, tęcza, dlaczego wieje wiatr, dlaczego w Polsce nie rosną banany. Będziemy przyglądać się Ziemi z kosmosu – jak porusza się, jakie są tego następstwa. Spojrzymy na różne krajobrazy na Ziemi.

Osoba prowadząca: mgr Marta Konfederak

Osoba prowadząca: mgr Anna Juźwin

Program warsztatów obejmuje treści nauczania zawarte w podstawie programowej. Tematyka zajęć będzie skoncentrowana na kształcenie literackie, językowe (gramatyka i ortografia), jak również na retorykę i stylistykę praktyczną (wypowiedź pisemna). Podczas zajęć uczestnicy będą zdobywać wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne w przygotowaniu się do Egzaminu Ósmoklasisty. Od uczestników będzie wymagana znajomość omawianych lektur. Podczas warsztatów będą poruszane wybrane zagadnienia z danego dzieła literackiego.

Program zajęć:

– Środki stylistyczne;
– Liryka, wybrane gatunki liryczne: Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny I, V, VII, VIII; Ignacy Krasicki, „Żona modna”, Adam Mickiewicz, „Reduta Ordona”, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie;
– Dramat: Aleksander Fredro, „Zemsta”, Juliusz Słowacki, „Balladyna”, „II i IV część Dziadów”;
– Epika, wybrane gatunki epickie: Henryk Sienkiewicz, „Quo vadis”, Adam Mickiewicz, „Świtezianka”, „Pan Tadeusz” (fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego), Henryk Sienkiewicz, „Latarnik”, Bolesław Prus, „Katarynka”, Stefan Żeromski, „Syzyfowe prace”, Charles Dickens, „Opowieść wigilijna”, Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec”, Antoine de Saint-Exupéry, „Mały Książę”;
-Tworzenie wypowiedzi: rozprawka, przemówienie, artykuł, list otwarty, recenzja;
– Wypracowanie o charakterze twórczym: opowiadanie twórcze, współczesna wersja mitu, list prywatny, wywiad, krótkie formy użytkowe;
– Kształcenie językowe: fleksja, składnia, słowotwórstwo.

Osoba prowadząca: mgr Magdalena Waleszczyńska

Warsztaty prowadzone interdyscyplinarnie – poza historią poruszymy również tematykę związaną z językiem polskim oraz filozofią.

Czas poświęcimy na przyjrzenie się decyzjom Kongresu Wiedeńskiego.  Głównym elementem naszych zajęć stanie się jednak historia Europy w czasie I i II wojny światowej. Będziemy pracować na tekstach kultury, obrazach, źródłach, mapach, itp.

Osoba prowadząca: dr Marta Kowalska

Osoba prowadząca: mgr Paulina Gacyk

Zajęcia mają na celu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty poprzez przypomnienie i utrwalenie wiedzy matematycznej zdobytej w kształceniu podstawowym. Materiał programowy zajęć obejmuje wszystkie obszary edukacji matematycznej zawartej w podstawie programowej dla szkoły podstawowej. Na zajęcia stosowane będą metody pracy aktywizujące takie jak burza mózgów, giełda pomysłów, dyskusja.

Przed każdym modułem z odpowiednim wyprzedzeniem zostanie uczniom przesłany materiał powtórzeniowy, składający się z najistotniejszych dla tematu kolejnego modułu: definicji, wzorów oraz zagadnień problemowych. Na zajęciach będziemy wspólnie przypominać i podsumowywać teorię wymaganą jako podstawę do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych oraz rozwiązywać zadania egzaminacyjne z poprzednich lat.

Harmonogram warsztatów:
– Własności liczb i działania na liczbach;
– Ułamki zwykłe i dziesiętne;
– Jednostki i ich zamiana;
– Procenty;
– Potęgi i pierwiastki;
– Wyrażenia algebraiczne i równania;
– Zadania tekstowe
– Planimetria;
– Planimetria – Twierdzenie Pitagorasa;
– Planimetria – Układ współrzędnych i symetria
– Geometria przestrzenna – Graniastosłupy;
– Geometria przestrzenna – ostrosłupy;
– Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa.

Osoba prowadząca: mgr Beata Basińska

Im dalej tym trochę trudniej, ale ciekawiej – bo tyle już wiemy!

– o wodzie, ogniu i powietrzu. Praca metodą projektu.

Woda – substancja, która zapewnia funkcjonowanie organizmów.
– Woda jako składnik organizmów żywych zapewniająca funkcjonowanie wszystkich układów ciała. Zanieczyszczenia wód, o organizmach wodnych i zróżnicowaniu i przystosowaniach.
a) Komórkowa budowa organizmów – zawartość wody w komórkach.
b) Skóra jako powłoka ochronna organizmu – rola wody, funkcje gruczołów.
c) Układ pokarmowy – woda jako rozpuszczalnik.
d) Trawienie i wchłanianie pokarmu przy udziale wody.

– Krew – cudowna tkanka? budowa i funkcje.
a) Rola wody w funkcjonowaniu układu krwionośnego

– Rola wody w termoregulacji.
a) Układ wydalniczy – wydalanie, a wydzielanie.
– Środowiska życia organizmów – gdzie żyją organizmy?
– Czynniki biotyczne i abiotyczne, a funkcjonowanie organizmów.
a) Zakres tolerancji organizmów- co to znaczy
b) Rodzaje ekosystemów. Równowaga w ekosystemie.
c) Zależności między organizmami.
– Obieg wody w przyrodzie. Zanieczyszczenia wód-  projekt. Życie w wodzie ? przystosowania organizmów. Czy życie w wodzie jest łatwiejsze?
– Gospodarowanie zasobami wody – elementy zrównoważonego rozwoju.

Powietrze – mieszanina gazów i podstawowy składnik przyrody nieożywionej.
– Budowa i skład powietrza
– Sposoby oddychania organizmów
a) Budowa układów oddechowych organizmów na wybranych przykładach.
– Oddychanie komórkowe . Dlaczego każda komórka oddycha?
– Ochrona środowiska naturalnego. Zanieczyszczenie powietrza – kto i dlaczego?

Ziemia – środowisko życia organizmów. Warunki życia na Ziemi – kiedy, jak powstała nasza planeta – Przystosowania organizmów do warunków życia.

Ogień – żywioł warunkujący życie. Procesy energetyczne zachodzące w komórkach. Oddychanie komórkowe. Spalanie i utlenianie w komórkach- różne rodzaje energii.

Elementy genetyki, nauki o dziedziczeniu. Podwójna helisa i nie tylko?

Osoba prowadząca: mgr Iwona Bazydło

Na zajęciach będziemy przyglądać się krajobrazom świata i Polski. Będzie to spojrzenie przede wszystkim na elementy środowiska przyrodniczego, ale także na wykorzystanie środowiska przez człowieka i wzajemne oddziaływanie środowiska i  człowieka. Wybór omawianych regionów, państw będzie w dużej części dostosowany do zainteresowań uczniów.

Osoba prowadząca: mgr Marta Konfederak

Osoba prowadząca: dr Andrzej Mazan

Osoba prowadząca: dr Andrzej Mazan

Osoba prowadząca: dr Maria Misiak

Osoba prowadząca: dr Maria Misiak

Osoba prowadząca: mgr Łukasz Kowalski

Osoba prowadząca: mgr Elżbieta Cyganek

Na warsztatach poprzez ćwiczenia poznamy różne techniki sztuki klasycznej. Skupimy się na ćwiczeniach manualnych, które doprowadzą uczestników do samodzielnego wykonania ikony Matki Bożej, Anioła lub świętego patrona.

Osoba prowadząca: mgr Elżbieta Cyganek

Kalendarz Warsztatów

2023 marzec

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska, sala Męczennicy
 • Informatyka kl. 7-8, p. Ł. Kowalski, sala Pracownia
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska, sala Męczennicy
 • Język polski kl. 4-6, p. A. Kądzielska, sala JP II.2
 • Matematyka kl. 6-7, p. A. Waleszczyński, sala JP II.2
21
 • Geografia kl. 4-6, P. M. Konfederak, sala JP II.2
 • Język hiszpański 7-8, p. P. Gacyk, sala Wyszyńskiego
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań SP i LO, p. E. Dzika-Cyganek, sala Maksymiliana
 • Geografia kl. 7-8, P. M. Konfederak, sala JP II.2
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk, sala Wyszyńskiego
 • ODWOŁANE!!! Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska, sala JPII.1
 • Język hiszpański LO, p. P. Gacyk, sala Wyszyńskiego
 • Język rosyjski SP+ LO, gr. A0, p. J. Gruda, s. Męczennicy
 • Język angielski LO, p. M. Kodura, sala Pracownia
 • Język rosyjski LO gr. A2, p. J. Gruda, s. Męczennicy
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8 p. E. Dzika-Cyganek, Sala Maksymiliana
 • Kurs maturalny - geografia, sala Pracownia
22
 • Chemia kl. 7 - p. M. Misiak, sala JP II.2
 • Fizyka kl. 8 - p. A. Mazan, sala Wyszyńskiego
 • Matematyka kl. IV-V, p. B. Basińska, sala JP II.1
 • Chemia kl. 8 - p. M. Misiak, sala JP II.2
 • Fizyka, kl. 7 - p. A. Mazan, sala Wyszyńskiego
 • Język polski kl. 7-8, p. M. Waleszczyńska, sala Wyszyńskiego
 • Przyroda kl. 4-6, p. I. Bazydło, sala Męczennicy
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło, sala Męczennicy
 • Matematyka kl. VI-VII, p. B. Basińska, sala JP II.1
 • Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty, Matematyka, sala JP II.1
 • Akrobatyka kl. 4-6, Grow Academy
 • Kurs maturalny - język polski, sala Wyszyńskiego
 • Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty, język angielski, sala Męczennicy
 • Kurs maturalny - matematyka, sala JP II.2
 • Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty - język polski, sala Wyszyńskiego
 • Kurs maturalny - język angielski, sala Pracownia
23
 • Zajęcia leśne kl. 4-7, Tipi Kamp, Janówek
 • Koło literackie, p. A. Kądzielska, sala JP II.2
 • Informatyka kl. 4-6, p. A. Juźwin, sala Pracownia
 • Grafika komputerowa kl. 4-6, p. M. Dziobkowski, sala Pracownia
 • Grafika komputerowa kl. 7-8 + LO, p. M. Dziobkowski, sala Pracownia
24
25
26
27
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska, sala Męczennicy
 • Informatyka kl. 7-8, p. Ł. Kowalski, sala Pracownia
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska, sala Męczennicy
 • Język polski kl. 4-6, p. A. Kądzielska, sala JP II.2
 • Matematyka kl. 6-7, p. A. Waleszczyński, sala JP II.2
 • J. niemiecki SP+LO, p. M. Koziczyńska
28
 • Geografia kl. 4-6, P. M. Konfederak, sala JP II.2
 • Język hiszpański 7-8, p. P. Gacyk, sala Wyszyńskiego
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań SP i LO, p. E. Dzika-Cyganek, sala Maksymiliana
 • Filozofia LO, p. A. Mazan
 • Geografia kl. 7-8, P. M. Konfederak, sala JP II.2
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk, sala Wyszyńskiego
 • Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska, sala JPII.1
 • Język hiszpański LO, p. P. Gacyk, sala Wyszyńskiego
 • Geografia LO, p. M. Konfederak, sala JP II.2
 • Język rosyjski SP+ LO, gr. A0, p. J. Gruda, s. Męczennicy
 • Język rosyjski LO gr. A2, p. J. Gruda, s. Męczennicy
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8 p. E. Dzika-Cyganek, Sala Maksymiliana
 • Kurs maturalny - geografia, sala Pracownia
29
 • Chemia kl. 7 - p. M. Misiak, sala JP II.2
 • Fizyka kl. 8 - p. A. Mazan, sala Wyszyńskiego
 • Matematyka kl. IV-V, p. B. Basińska, sala JP II.1
 • Chemia kl. 8 - p. M. Misiak, sala JP II.2
 • Fizyka, kl. 7 - p. A. Mazan, sala Wyszyńskiego
 • Chemia LO - p. M. Misiak, sala JP II.2
 • Język polski kl. 7-8, p. M. Waleszczyńska, sala Wyszyńskiego
 • Przyroda kl. 4-6, p. I. Bazydło, sala Męczennicy
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło, sala Męczennicy
 • Język polski LO - p. M. Waleszczyńska, sala Wyszyńskiego
 • Matematyka kl. VI-VII, p. B. Basińska, sala JP II.1
 • Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty, Matematyka, sala JP II.1
 • Akrobatyka kl. 4-6, Grow Academy
 • Kurs maturalny - język polski, sala Wyszyńskiego
 • Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty, język angielski, sala Męczennicy
 • Kurs maturalny - matematyka, sala JP II.2
 • Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty - język polski, sala Wyszyńskiego
 • Kurs maturalny - język angielski, sala Pracownia
30
 • Zajęcia leśne kl. 4-7, Tipi Kamp, Janówek
 • Koło literackie, p. A. Kądzielska, sala JP II.2
 • Informatyka kl. 4-6, p. A. Juźwin, sala Pracownia
 • Grafika komputerowa kl. 4-6, p. M. Dziobkowski, sala Pracownia
 • Fizyka LO, p. A. Mazan, sala Wyszyńskiego
31